สธ.ผลักดันอาหารปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล

| |
อ่าน : 1,637

ที่มา : มติชนออนไลน์

สธ.ผลักดันอาหารปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.ผลักดันเรื่องอาหารปลอดภัยสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล

          นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นการผลักดันเรื่องอาหารปลอดภัยสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการเชื่อมต่อไปยังส่วนกลางและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย และระบบคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการทำงานด้านอาหารปลอดภัยของประเทศ อันจะทำให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหาร ผักและผลไม้ ปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลง ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ดำเนินการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยจัดหาเกษตรกรปลูกผักปลอดสารเคมี จำหน่ายให้โรงพยาบาลเพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ ขนส่ง การปรุง

ส่วนโรงครัวที่ปรุงอาหารผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด สร้างความมั่นใจและสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งการจัดพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ ปลอดสารเคมีที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้มารับบริการและญาติซื้อหาได้สะดวก เป็นการสนับสนุนการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งผู้บริโภคมีความมั่นใจในระบบคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายการจัดอาหารในภาวะฉุกเฉินร้ายแรง กรณีความไม่ปลอดภัยของอาหารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพด้านบริการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน และยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน อาหารของประเทศไทยได้สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมกันนี้ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม