สานต่อเป้าหมาย พ.ร.บ.สุขภาพฯ เน้นแนวทาง 'สร้างนำซ่อม'

| |
อ่าน : 4,159

ที่มา : คมชัดลึก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สานต่อเป้าหมาย พ.ร.บ.สุขภาพฯ เน้นแนวทาง \'สร้างนำซ่อม\' thaihealth

สานต่อภารกิจ-เป้าหมายตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ เน้นแนวทาง 'สร้างนำซ่อม' สนับสนุนสังคมไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า "ปัจจุบันทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาวะและตื่นตัวเรื่องสุขภาพอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่ผมเข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่ ผมพร้อมสานต่อภารกิจและเป้าหมายตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่มุ่งเน้นแนวทาง "สร้างนำซ่อม" และสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะอย่างแท้จริง ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยังได้ชื่นชมความสำเร็จของการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพ แห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ" ซึ่งมีภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงานถึง 2,600 คน โดยสมัชชาสุขภาพได้มีฉันทมติใน 4 ประเด็นข้อเสนอนโยบายสำคัญ คือ 1) การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 2) การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา 3) ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และ 4) การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

"หัวใจสำคัญต่อจากนี้ คือการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีการเตรียมการทำงานเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละมติ ก่อนจะนำมาเสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบประเด็นนโยบายทั้ง 4 เรื่อง ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด พื้นที่ และภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป"

ทั้งนี้ รูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่สำคัญ คือ การประกาศใช้ "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560" เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 โดยคณะกรรมการเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องดีที่ประเทศไทยมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับแรก ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ที่มีมานานมีความเป็นไปได้และจริงจังมากขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยังได้รับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติสิทธิสุขภาพด้านข้อมูลสุขภาพของบุคคล ตามความในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือ เปิดเผยข้อมูลการรักษาผู้ป่วยจนทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศเรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ" เพื่อให้หน่วยงานและสถานพยาบาลทั่วประเทศปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้โซเชียลมีเดีย และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้แจ้งประกาศดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 2,000 แห่ง พร้อมทั้งผลิตสื่อออนไลน์เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ สช.ด้วย และขณะนี้ สช.ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกร่าง "แนวปฏิบัติตามความในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550" เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเรื่องเวชระเบียน โดยจะเปิดรับฟังความเห็น จากหน่วยงานต่างๆ เป็นครั้งที่สอง ก่อนปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติออกเป็นประกาศต่อไป

ส่วนเรื่อง "ระบบรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ" คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยที่ สช. แต่งตั้งโดยมี ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธาน ซึ่งกำลังเตรียมการรับฟังข้อมูลความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคมซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายในกันยายน 2561 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่ออีกว่า "ปัจจุบันประเทศไทยมีกลไกการทำงานรองรับสังคมสูงวัยหลายกลไก ทั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และภาคส่วนต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม สสส. สปสช. สช. ดังนั้น ต้องให้ ทุกหน่วยงานมาร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบการทำงานตั้งแต่ต้น เพื่อปรับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีแผนการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันด้วย"

ท้ายที่สุด คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้รับทราบผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2561-2562" เฟสแรก ในปี 2560 ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐใน 76 จังหวัด กว่า 8,500 เครือข่าย และเครือข่ายได้ช่วยเหลือผู้ได้รับความยากลำบากและถูกทอดทิ้งเกือบ 70,000 คน อาทิคนไร้บ้าน ผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง พิการ ซ้ำซ้อน รวมถึงผู้สูงอายุไร้ญาติหรือถูกทอดทิ้งคนไร้สัญชาติ และพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ เป็นต้น โดยในวันนี้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบโครงการจิตอาสาประชารัฐ เฟส 2 เพื่อเป็นการเตรียมการ หากรัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ตัดกราม  ของเล่น.เด็กเล็ก  สายพันธุ์ H7N9  วันประสูติ  ปูนแดง  เครือข่ายทหาร...สร้างสุข  ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  น้ำมันข้าวโพด  ความปลอดภัยด้านอาหารและยา  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จิตอาสา สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ธนาคารจิตอาสา เปิดโลกอาสา เด็กและเยาวชน  ทางเดินหายใจ  อิจฉา  ดื่มบนรถ ถูกจับแน่  มุมนมแม่ต้นแบบในสถานประกอบกิจการ  ตื่นนอนตอนเช้า  เครื่องหอม  ออกกำลังกายในผู้สูงวัย  The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013  เลิกเหล้า ละบาป รับบุญ  ตรวจสุขภาพประจำปี