“เครือข่ายบุญรักษา” แก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 893

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สธ.ชื่นชมพชอ.อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ต้นแบบบูรณาการขับเคลื่อนงาน รพ.สต.ติดดาว-คลินิกหมอครอบครัวด้วย “เครือข่ายบุญรักษา” ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

“เครือข่ายบุญรักษา” แก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ thaihealth

ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 7 และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ตามนโยบายของ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม่า อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (รพ.สต.อุ่มเม่า)

ผลการดำเนินงานที่น่าสนใจของอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ร่วมกับ 15 รพ.สต. ในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน ทำให้ปี 2560 มี รพ.สต. 2 แห่ง ที่ได้รับการประเมิน 5 ดาว คือ รพ.สต.อุ่มเม่า และ รพ.สต.กู่กาสิงห์ เน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยใช้บุคลากรในพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีทีมอำเภอและทีมสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ทีมชุมชนจิตอาสา ทีมผู้นำชุมชน ทำงานร่วมกันเป็น “เครือข่ายบุญรักษา” เชื่อมโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชนโดยมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ในเรื่องผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะภายในทีมอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างสัมพันธภาพระหว่างทีมเยี่ยมบ้านกับผู้ป่วย

นอกจากนั้น เครือข่ายบุญรักษายังร่วมกับประชาชนในพื้นที่คิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เช่น ที่นอนน้ำป้องกันรักษาแผลกดทับ บ้านต้นแบบดูแลผู้สูงอายุติดเตียงสำหรับเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้าน กิจกรรมดูแลกันยามป่วยช่วยกันยามตายของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหล่าหลวง และสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้ให้ตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านคิดค้นและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เข่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าเป็นสินค้าโอท็อป รวมไปถึงการจัดตั้งตลาดประชารัฐให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษให้มีอาหารปลอดภัยไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

สำหรับในปี 2561 เขตสุขภาพที่ 7 จะขับเคลื่อนงานร่วมกับ พชอ. ตั้งเป้าให้มี รพ.สต.ติดดาวเพิ่มขึ้นในจังหวัด ขับเคลื่อนงานคลินิกหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ ลดความแออัดเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ เน้นหนักในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนคิดค้นความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นพื้นที่ต้นแบบแก่พื้นที่อื่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม