โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ อัพเกรดมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21

| |
อ่าน : 1,480

ที่มา : ธนาคารจิตอาสา

โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ อัพเกรดมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21  thaihealth

โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ อัพเกรดมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบปฏิบัติการความดี 4.0  โดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 11.30 น. ห้องประชุม 201 ชั้น 2  สสส. ซอยงามดูพลี

ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 ยุคที่ต้องคาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันไว้ล่วงหน้า (Expect the Unexpected) ยุคที่ต้องเตรียมหาแนวทางสร้างเครื่องมือเพื่อรับมือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเท่าทันโลก เช่นเดียวกับโมเดล “Thailand 4.0” ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวอย่างไร้ทางเลี่ยง เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศในโลกที่ 1 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 โดยมีเป้าหมายครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ที่เน้น “การสร้างมูลค่า” ขับเคลื่อนแข่งขันด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ การรักษ์สิ่งแวดล้อม ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม และ การยกระดับคุณค่าของมนุษย์ พัฒนาคนไทยให้กลายเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนไทย 4.0 ในโลกที่ 1”

โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารจิตอาสา ช่องทางออนไลน์ที่สร้างประสบการณ์ตรงและแรงบันดาลใจในการทำดีผ่านงานอาสา ก้าวตามรอย 9 แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และ 19 องค์กรจิตอาสาพลังแผ่นดิน ในฐานะองค์กรตั้งต้นของโครงการฯ จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ อัพเกรดมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบปฏิบัติการความดี 4.0” ชวนคิดชวนคลิกผ่านมุมมองและนิยามความหมายที่เห็นเป็นรูป (ปะ) ธรรม โดยพระไพศาล  วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาของโครงการ ท่านได้รับการยอมรับทั้งในงานทางสังคม โลกและทางธรรมว่าเป็นพระภิกษุ ผู้เป็นทั้งนักวิชาการ นักอ่าน นักเขียน นักคิด นักสื่อสาร นักปฏิบัติ นักอนุรักษ์  นักบรรยาย  นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม