ร้อง เล่น เต้น กิน นอน เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 8

| |
อ่าน : 1,090

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ร้อง เล่น เต้น กิน นอน เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 8 thaihealth

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมวิชาการปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี

จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขปี 2559 พบว่าเด็กปฐมวัยที่พัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30% เพื่อเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการใช้เครื่องมือ DSPM ร่วมกับการจัดกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น กิน นอน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข ได้มีความรู้และทักษะในการคัดกรองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของเครื่องมือ โดยในวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีเวทีเสวนาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ และการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การแก้ไขภาวะโภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการและคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย DSPM และในวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้มีการอบรมปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน  ในช่วงแรกคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายเรื่อง “หน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและวัยเรียนด้วยหนังสือและการอ่าน” จากนั้น เป็นการอบรมปฏิบัติการ “หนังสือและการอ่านเพื่อพัฒนาสมรรถนะรอบด้าน” และ “มหัศจรรย์ : เล่น ร้อง ทำนอง อ่าน” โดย อ.ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 240 คน จาก  6 จังหวัดในเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม