ขยายพื้นที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

| |
อ่าน : 808

ที่มา: กรมการแพทย์ 

ขยายพื้นที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน thaihealth

ภาพประกอบจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กร และภาคี เครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขยายพื้นที่เครือข่ายและพัฒนาให้เกิดต้นแบบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2555 ประเทศไทยมีคนพิการประมาณ1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของประชากรทั้งหมด คนพิการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 70 ปี และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนพิการเพียงร้อยละ 28.6 ที่ใช้อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมและเครื่องช่วยคนพิการ นอกจากปัญหาด้านสุขภาพยังพบว่าคนพิการในช่วงอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.4 ไม่ได้รับการศึกษา และร้อยละ 60 ของคนพิการวัยแรงงานไม่มีงานทำ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คนพิการยังมีความต้องการได้รับบริการและเข้าไม่ถึงบริการในหลายด้านนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จำนวนคนพิการจะเพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุของความชราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบบริการคนพิการอย่างชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองกลับเข้าสู่สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

            การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation) หรือ CBR เป็นแนวทางที่องค์การอนามัยโลกใช้เป็นยุทธศาสตร์ ช่วยเหลือคนพิการในประเทศที่มีรายได้ในระดับต่ำและปานกลางให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาภาคเอกชนและองค์กรเพื่อคนพิการต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ CBR  มีการพัฒนาจนกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทำให้คนพิการได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สูงขึ้น

            นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า ในปี 2561 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับเครือข่าย CBR ประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  ในหัวข้อ  “ways toward disability inclusive development” ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศจำนวน400คนเข้าร่วมประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนพัฒนาให้เกิดต้นแบบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตลอดจนขยายพื้นที่เครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนและเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในทุกภาคส่วน กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนและการจัดนิทรรศการประกวดนำเสนอผลงานและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้การประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นเวทีระดับชาติ ด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม