นโยบายส่งเสริมความรู้ด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

| |
อ่าน : 4,198

ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นโยบายส่งเสริมความรู้ด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม thaihealth

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมนโยบายการตรวจสุขภาพและส่งเสริมความรู้ด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน

กรมการแพทย์โดยการมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสำหรับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมได้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กระทรวงสาธารณสุข เผยภายหลังการประชุมนโยบายการตรวจสุขภาพและการส่งเสริมความรู้ด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ว่า จากสถานการณ์ที่ประชาชนบางส่วนมีการตรวจสุขภาพมากเกินความจำเป็นและ/หรือตรวจถี่เกินไป จนเกิดผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกัน ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพที่จำเป็นเนื่องจากขาดความรู้ เข้าไม่ถึงบริการ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับแพทยสภา สภาวิชาชีพ สถาบันวิชาการและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยบริการให้สามารถจัดบริการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม และให้มีการส่งเสริมทำความเข้าใจร่วมกับภาคประชาชนด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดำเนินงานมาเป็นลำดับ เริ่มตั้งแต่ การจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับประชาชน จำแนกเป็นสำหรับแต่ละกลุ่มวัย ประกอบด้วย กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 0-18 ปี) กลุ่มวัยทำงาน(อายุ 18- 60 ปี) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มหญิงมีครรภ์ โดยใช้กระบวนการทางวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการรับฟังความคิดเห็นด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

และผ่านการพิจารณาจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และร่วมการขับเคลื่อนเมื่อผ่านฉันทามติแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติบริการ ทั้งการเผยแพร่แนวทางการตรวจสุขภาพสู่สถานบริการทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจให้สามารถจัดบริการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในทุกภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่ายมีการจัดทำสื่อในรูปแบบ สื่อโทรทัศน์ infographic คลิปเพลง website และเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสู่ภาคประชาชน การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบสุขภาพ มีประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพแบบยั่งยืน ในผู้ที่มีภาวะผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถป้องกันและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และลดภาระค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของสังคม และหวังผลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม