แนะ รพ.ปรับมาตรการความปลอดภัย

| |
อ่าน : 426

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

แนะ รพ.ปรับมาตรการความปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

กำชับผู้บริหารในภูมิภาคทั่วประเทศทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานบริการในความรับผิดชอบ พร้อมปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีความเสี่ยงเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผย ได้กำชับผู้บริหารในภูมิภาคทั่วประเทศทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานบริการในความรับผิดชอบ พร้อมปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีความเสี่ยงเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้มารับบริการ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ

"ให้ผู้บริหารในพื้นที่ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ทบทวนมาตรการที่มีอยู่ ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ หากพื้นที่ใดมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ หรือต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางเป็นการเฉพาะ ให้แจ้งได้ที่ผู้ตรวจราชการประจำเขตสุขภาพได้ทันที เพื่อให้จัดบริการประชาชนได้ครอบคลุมทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้มารับบริการ มีความปลอดภัย" แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

สำหรับมาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงฯ ได้ประกาศให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพิ่มมาตรการให้สถานบริการในสังกัด โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่อยู่ห่างไกลมี 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลแม่ข่าย จัดให้มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย เช่น กล้องวงจรปิด กริ่งสัญญาณ เป็นต้น 2.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ  วิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดการจัดเวรนอกเวลาราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ 3.ส่งเสริมการใช้ช่องทาง สายด่วน 1669  ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับบริการ รวมทั้งการมาติดต่อนอกเวลาราชการควรมีญาติมาด้วย  4.จัดเจ้าหน้าที่ชายหรือจัดระบบการขึ้นเวรคู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อสม. ญาติ เพื่อนบ้านใกล้เคียงสถานบริการ 5.จัดให้มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทั้งนี้ อาจดำเนินการร่วมกับ ภาคีเครือข่าย อบต.เทศบาล ผู้นำ กู้ชีพ กู้ภัย จิตอาสา ตำรวจ เป็นต้น 6.จัดหาป้อมยามชุมชนให้อยู่ใกล้ๆ หรือจัดระบบเชื่อมโยงที่ติดต่อได้ 7.สร้างรั้วชุมชน สัมพันธภาพเพื่อนบ้าน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม