เผยสถิติ'เด็กด้อยโอกาส'พุ่งทะลุกว่า5ล้าน

| |
อ่าน : 1,630

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

เผยสถิติ\'เด็กด้อยโอกาส\'พุ่งทะลุกว่า5ล้าน thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันราชานุกูล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆ ปี ให้กับเด็กๆ กลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

โดยน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการในเด็กปฐมวัย และเน้นการเฝ้าระวังเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็ก ที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรียน ซึ่งข้อมูลจากกรมการปกครอง ล่าสุด มิ.ย.60 พบว่าประชากรเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) ในประเทศไทยมีจำนวน 13,825,194 คน เป็นเด็กด้อยโอกาสอยู่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน 80% และ 6% เป็นกลุ่มเด็กหลายชาติพันธุ์ ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนสิทธิด้านสาธารณสุข ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่รับเข้ารักษา ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเอง เพื่อมิให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการรักษาพยาบาล และกลุ่มเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญาและออทิสติก เป็นจำนวน 220,842 คน โดยมีความด้อยโอกาสในหลายด้านรวมอยู่ด้วยนั้น สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพียง 5.59% และเข้าถึงระบบการศึกษา เพียง 25.33% ซึ่งเด็กสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษามากที่สุด อันจะส่งผลถึงการเจริญเติบโต ตามพัฒนาการอย่างสมวัย และประเทศชาติยังเสียโอกาสที่สำคัญ ในการมีบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย

          อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ในปี 56-58 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จากผลการดำเนินงานยังพบว่า เด็กนักเรียนมีปัญหาสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพช่องปากสูงมากถึง 91.4% ในปี 57 และ 90.7% ในปี 58 สำหรับในปี 61 นั้น ได้ดำเนินโดยทำงานแบบบูรณาการ ช่วยให้เด็กพิการได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพ ที่เป็นองค์รวมและเรียนรู้ได้สูงสุด โดยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นอิสระ

          ขณะที่ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น หากมองให้ลึกลงไปถึงรากฐานของการสร้างคนในชาติ นั่นก็คือการพัฒนาเด็ก ซึ่งปัจจุบันการยกปัญหาของกลุ่มเด็กขึ้นมาเป็นปัญหาสำคัญของชาติน้อยเกินไป การดูแลเด็กปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก ทั้งปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดวันนี้ คือ ช่วยกันสร้างการยอมรับ สร้างความความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม เท่าที่จะทำได้ในทุกช่องทาง ดังคำขวัญวันเด็กปี 61 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม