ประชุมภาคีควบคุมเหล้า-บุหรี่ที่เชียงใหม่เผย “พิษณุโลก” เตรียมนำร่อง “เมืองปลอดบุหรี่”

โดย
| |
อ่าน : 3,500

ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือร่วมประชุมที่เชียงใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมการดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ รองอธิบดีเผย “พิษณุโลก” เตรียมนำร่อง “เมืองปลอดบุหรี่” ส่วนกระทรวงฯ เตรียมขยายป้ายประกาศเตือนเป็น 55% ของซองบุหรี่ ด้านผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบเผยเล็งเอาอย่างออสเตรเลียทำซองบุหรี่ไร้สี

ประชุมภาคีควบคุมเหล้า-บุหรี่ที่เชียงใหม่เผย “พิษณุโลก” เตรียมนำร่อง “เมืองปลอดบุหรี่”

ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค โดยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.55

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ตำรวจภูธรภาค ตำรวจภูธรจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และชมรมผู้ประกอบการโรงแรม รวมทั้งสิ้น 150 คนเข้าร่วม

การจัดประชุมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ตามเป้าหมายที่จะดำเนินการรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาคนั้น มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างกันของสมาชิกในภาคีเครือข่ายในการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับประเทศต่อไป

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้กลายเป็นต้นเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมไปถึงปัญหาทางด้านสุขภาพอีกหลายประการ ซึ่งแม้ในปัจจุบันจะมีความพยายามควบคุมปริมาณการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการออกข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อควบคุมการจำหน่ายหรือการโฆษณา

แต่ปริมาณผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่พบว่าตัวเลขของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ลดต่ำลงเรื่อยๆ ประกอบกับการที่ผู้ประกอบการในธุรกิจยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างหาวิธีการต่างๆ เพื่อจูงใจให้เกิดผู้บริโภคหน้าใหม่ ดังนั้น ภาคีเครือข่ายจึงจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาข้อกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การทำความเข้าใจต่อข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดการสอดส่องดูแลและบังคับใข้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมไปถึงการสร้างความตระหนักต่อพิษภัยและผลกระทบจากยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในพื้นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดแรงสนับสนุนในการควบคุมดูแลการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง

รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันหลายจังหวัดได้เตรียมที่จะดำเนินการควบคุมดูแลในเรื่องของการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ จ.พิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกที่เตรียมจะดำเนินการควบคุมยาสูบอย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยจะมีการดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่าย หรือการจัดสรรพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ และการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

นอกจากนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมที่จะดำเนินการขยายประกาศแผ่นป้ายตำเตือนที่ติดบนฉลากซองบุหรี่ จากเดิมที่ในปัจจุบันต้องมีพื้นที่ร้อยละ 50 ของซองบุหรี่ เพิ่มเป็นร้อยละ 55 ซึ่งเรื่องดังกล่าวขณะนี้ได้เตรียมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการรับทราบและลงนามเพื่อออกเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ด้านนายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกำลังติดตามความคืบหน้าในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ได้ทำการฟ้องร้องรัฐบาลออสเตรเลีย หลังจากที่ออสเตรเลียได้ประกาศให้บุหรี่ที่จำหน่ายในประเทศต้องจัดทำบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ plain packaging ซึ่งจะไม่อนุญาตให้มีการใช้สีสันใดๆ บนบรรจุภัณฑ์ เว้นแต่สีน้ำตาลของซองบุหรี่ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการทำบรรจุภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวจะช่วยลดแรงจูงใจในการสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากบริษัทผู้ผลิตบุหรี่อย่างหนักและมีการห้องร้องเป็นคดีความกันอยู่ ซึ่งในขณะนี้หลายๆ ประเทศได้ติดตามสถานการณ์ของเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพราะหากรัฐบาลออสเตรเลียเป็นฝ่ายชนะคดี ก็มีความเป็นไปได้สูงที่หลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะพิจารณานำแนวทางดังกล่าวมาใช้กับการควบคุมยาสูบภายในประเทศในอนาคต

 

 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม