ชุมชนนาข่า จ.อุดร สร้างสุขปีใหม่-ไร้แอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 1,507

 

ที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนสุขภาวะชุมชน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์โรงเรียนสุขภาวะชุมชน

ชุมชนนาข่า จ.อุดร สร้างสุขปีใหม่-ไร้แอลกอฮอล์ thaihealth

ใกล้เทศกาลปีใหม่ มาดูชุมชน เทศบาลตำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี สร้างเข้มแข็ง จัดการความปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ สร้างมาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และผู้สมัครลดดื่มได้มากถึง 40 คน

ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปี และที่ผ่านมาในชุมชนมักจะมีปัญหา การดื่มสุราจนสร้างปัญหาให้กับชุมชนในเรื่องของความปลอดภัย

ปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วใน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตำบลนาข่า มีพื้นที่ทั้งหมด 13.35 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สาธารณประโยชน์  พื้นที่แหล่งน้ำ    การปกครองและประชากรเทศบาลตำบลนาข่า แบ่งการปกครองออกเป็น 8  หมู่บ้าน

จำนวนประชากรมีประชากรทั้งหมด6,613  คน แยกเป็น ชาย3,254 คน หญิง 3,359  คน มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 2,338 หลังคาเรือน

หลังจากที่เทศบาลตำบลนาข่า ได้จัดทำโครงการจัดทำฐานครอบครัวชุมชนพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะ (TCNAP ) โดยเก็บข้อมูลพื้นฐาน 7 ด้าน จะเห็นได้ว่าข้อมูลด้านสุภาพของชุม ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุราภายในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละดังนี้

1.ดื่มสุราเป็นประจำ 0.75 % (711 คน)

2.ดื่มสุราเป็นประจำร่วมกับสูบบุหรี่เป็นประจำ 17.37 % (1,149 คน)

3.ดื่มสุราเป็นประจำร่วมกับกินอาหารสุขๆดิบๆ 17.20 % (1,138 คน)

4.ดื่มสุราเป็นประจำร่วมกับขับรถเร็วประมาท 2.13 % (141 คน)

5.ดื่มสุราเป็นประจำร่วมกับขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย 3.13 % (207 คน)

6.ดื่มสุราเป็นประจำร่วมกับขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1.79 % (119 คน)

เมื่อสำรวจปัญหาดังกล่าวทำให้เทศบาลตำบลนาข่าทำบันทึกข้อตกลงกับ ศูนย์ประสานงานประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรการ และแนวทางควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานหลัก

เทศบาลตำบลนาข่ามีบทบาทในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังนี้

1.มีประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ ประกอบไปด้วยท้องถิ่นท้องที่ กลุ่มองค์กรทางสังคม และประชาชน

2.ได้มีการค้นหาศักยภาพของพื้นที่ โดยการทบทวนทุนศักยภาพ และทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมาตรการ และแนวทางเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้พื้นที่ โดยการนำใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ ข้อมูลการวิจัยชุมชนด้วยวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธ์พรรณนาแบบเร่งด่วน  หรือ RECAP  และข้อมูลระดับตำบล TCNAP

นอกจากนี้ ยังได้ค้นหาและเปิดศักยภาพของพื้นที่ เทศบาลตำบลนาข่าจึงได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

1.1กิจกรรมด่านครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 ครอบครัว รวม  30 ครอบครัว

1) บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7

2)บ้านดอนแตง  หมู่ที่ 8

3)บ้านดงยวด  หมู่ที่ 9

1.2 กิจกรรมด่านชุมชน จำนวนบวน 3 จุด คือ

1)บริเวณสามแยกวัดป่าหลวง บ้านถ่อนใหญ่ ถนนอุดรฯ – อ.บ้านดุง

2)บริเวณกลางบ้านดอนแตง ถนนทางหลวงเทศบาล

3)บริเวณกลางบ้านดงยวด ถนนทางหลวงเทศบาล เส้น บ้านดงไร่ – บ้านดงยวด

1.3 จุดบริการโดยชุม ด่านมีชีวิต ให้บริการ แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น จุดพักรถบริการห้องน้ำ

จำนวน  3 ชุมชน คือ

1) บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7

2)บ้านดอนแตง   หมู่ที่ 8

3)บ้านดงยวด     หมู่ที่ 9

1.4 จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า จำนวน 4 จุด

1)วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า หมู่ที่ 1

2)วัดป่าหลวง บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7

3)วัดโคกศรีสำราญ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7

4)วัดโพธิชัย  บ้านดอนแตง หมู่ที่ 8

2.พื้นที่สาธารณะปลอดเหล้าในชุมชน จำนวน 3 จุด

1)ตลาดผ้าบ้านนาข่า หมู่ที่ 1

2)หนองพาโลน บ้านดอนแตง หมู่ที่ 8

3)วัดโพธิ์ชัย บ้านดอนแตง หมู่ที่ 8

3. สถานที่ราชการปลอดเหล้า จำนวน 6 แห่ง คือ

1)เทศบาลตำบลนาข่า

2)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า

3)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 บ้านนาข่าหมู่ที่ 1

4)โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง หมู่ที่ 8

5)โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านดงยวดหมู่ที่ 9

6) สถานีตำรวจภูธรนาข่า

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมบุญบั้งไฟปลอดเหล้า  จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ

1)บ้านนาข่า หมู่ที่ 1

2)บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7

5. กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 6 งาน คือ

1)บ้านถ่อนใหญ่หมู่ที่ 7 จำนวน 3 งาน

2)บ้านดอนแตงหมู่ที่ 8 จำนวน 1 งาน

3)บ้านดงยวดหมู่ที่ 9 จำนวน 2 งาน

6. กิจกรรม รณรงค์ ลดเมา เพิ่มสุข ปฏิบัติการ พรรษานี้ งดเหล้าเพื่อพ่อ

เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พัฒนาคน  บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ และยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้า และหมู่บ้านต้นแบบ โดยการชักชวนคนในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ เปิดโอกาสให้เยาวชนมาทำกิจกรรมที่ดี มีศิลธรรม และสร้างสรรค์  และเทศบาลตำบลนาข่าได้ดำเนิน ดังนี้

1.) หมู่บ้านต้นแบบ งานประเพณี งานบุญ และงานศพปลอดเหล้า ชุมชนปลอดเหล้าเฉพาะวัน เช่นวันพระปลอดเหล้า จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ

1.บ้านนาข่าหมู่ที่ 1

2.บ้านถ่อนใหญ่หมู่ที่ 7

3.บ้านดอนแตงหมู่ที่ 8

4.บ้านดงยวด หมู่ที่ 9

2.)มีครอบครัวต้นแบบจำนวน 30 ครอบครัว

3)มีบุคลต้นแบบในการเลิกเหล้า จำนวน 42  คน และเป็นแกนนำเฝ้าระวังไม่ให้มีนักดื่มหน้าใหม่ในแต่ละหมู่บ้าน

4.)มีผู้ปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 145 คน

7. กิจกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลง “รณรงค์ ลดเมา เพิ่มสุข ” ปฏิบัติการพรรษานี้ งดเหล้าเพื่อพ่อ    ณ วัดโพธิ์ชัย   บ้านดอนแตง หมู่ที่ 8 จำนวน 8 หมู่บ้าน

8. กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโพธิ์ชัย  บ้านดอนแตง หมู่ที่ 8

9. กิจกรรมร่วมลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุราช่วงเข้าพรรษา ในวันแม่แห่งชาติ  โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผู้ปฏิญาณตน งดดื่มช่วงเข้าพรรษา ในวันแม่แห่งชาติ จำนวน 130 คน

10. กิจกรรม “งดเหล้าครบเข้าพรรษา” เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การลงชื่อปฏิญาณตนงดเหล้าครบพรรษา การประชุมชี้แจงในชุมชน การตั้งชมรม การตั้งกติกาของชุมชน การจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในเชิงพฤติกรรม สภาพแวดล้อม และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ ลด ละเลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ  ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจผู้ที่งดเหล้าครบพรรษา และบุคคลต้นแบบ สกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ และเปิดโอกาสให้เยาวชนมาทำกิจกรรมที่ดี  มีศีลธรรม  และสร้างสรรค์ สามารถขยายผลสมาชิกชมรมคนบวชใจงดเหล้าครบพรรษาจากรายบุคคลเป็นหน่วยระดับครอบครัว พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และ เพื่อรณรงค์ให้มีการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณดังนี้

1)ครอบครัวต้นแบบจำนวน 30 ครอบครัว

2)มีบุคลต้นแบบในการเลิกเหล้า จำนวน 40  คน และเป็นแกนนำเฝ้าระวังไม่ให้มีนักดื่มหน้าใหม่ในแต่ละหมู่บ้าน

3.)มีผู้ปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 145 คน

4).สถานที่ราชการปลอดเหล้า จำนวน 6 แห่ง คือ

1)เทศบาลตำบลนาข่า

2)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า

3)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 บ้านนาข่าหมู่ที่ 1

4)โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง หมู่ที่ 8

5)โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านดงยวดหมู่ที่ 9

6) สถานีตำรวจภูธรนาข่า

11.จัดตั้งคลินิกเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เพื่อบำบัด และรักษา โดยการให้ดื่ม  ชาชงหญ้าหนวดขาว และรางจืดชาชง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลอุดรธานี  และมีการบำบัดโดยใช้วิธีการนวดกดจุดของเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย จาก รพ.สต.ตำบลนาข่า

12.จัดกิจกรรมลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่

13.เทศบาลตำบลนาข่าเป็นเทศบาลต้นแบบในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ของจังหวัดอุดรธานี

14.เทศบาลตำบลนาข่าได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการชุมชนเข้มแข็งจัดการความปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนร่วมกันจัดการความปลอดภัย ควบคุมแอลกอฮอล์ทั้งบุคล และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ 2561 อีกจำนวน 100,000- บาท

ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม สามารถทำให้มีอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงป้องกัน และลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ไม่ให้เพิ่มขึ้นมีชุมชนเข้าร่วม จำนวน 4 หมู่บ้าน

มีสถานที่ราชการเข้าร่วม 6 แห่ง ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 30 ร้าน (ไม่ขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ขายวันพระ)

นอกจากนี้ มีร้านค้าไม่ขายเหล้า จำนวน 5 ร้านมีตลาดปลอดเหล้าจำนวน 2 แห่ง (ตลาดผ้าบ้านนาข่า และตลาดสดบ้านดงไร่ )มีครอบครัวต้นแบบ 30 ครอบครัว มีบุคลต้นแบบ 40 คน มีผู้ปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 145 คน

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนซึ่งเป็นบุคคลสมัครใจที่จะเลิกเหล้าตลอดชีวิตหมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวม 40 คน ให้เป็นผู้คอยติดตามตรวจการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในหมู่บ้านของตนเอง พร้อมทั้งมีการตรวจคัดกรองนักดื่มรายใหม่ และรายงานผลการดำเนินงานให้คลีนิคเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ทุก 3 เดือน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เยาวชนเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  นมบุตร  ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติ  เขาหินซ้อน  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดื้อ  เครือข่ายแม่ชีไทย  คุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013  จ.เลย  โรงกลั่น  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  ไอคิวและอีคิว  เมตตา  ละครเวที  น้ำลดน้ำใจผุด  ธานินทร์ สุภาแสน  ควันบุหรี่  บ.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่งฯ  ความชื้น