ผจก.สสส.รับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี”

| |
อ่าน : 4,666

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ผจก.สสส.รับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” thaihealth

แฟ้มภาพ

ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” จาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2  จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี  

ทั้งนี้ สสส. เป็น องค์กรที่รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนอารยสถาปัตย์และการออกแบบเพื่อทุกคนมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 นี้ สสส.ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเชิงวิชาการ ในด้านการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความสำคัญของอารยสถาปัตย์อันเป็นหลักการออกแบบที่เอื้ออำนวยต่อคนทุกวัยทุกสภาพร่างกาย และคนทั้งมวล นอกจากนี้ สสส. ยังได้สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดนิทรรศการภายในงานโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและองค์ความรู้จากการดำเนินงานในประเด็นการออกแบบเพื่อทุกคนและการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ได้แก่ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, บริษัทกล่องดินสอ จำกัด, มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กลุ่มชมรมผู้สูงอายุสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย, เครือข่ายชุมชนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, และ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผจก.สสส.รับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” thaihealth

ทั้งนี้ สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ มีจุดเน้นในการดำเนิการด้านการออกแบบเพื่อทุกคน(Universal Design) ในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่ร่วมกับประชากรทั่วไปในสังคม/ชุมชนเดิมโดยส่งเสริมการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมตามหลัก Universal design ทั้งในระดับพื้นที่ส่วนบุคคล (ที่อยู่อาศัย), พื้นที่สาธารณะ (เช่นสวนสาธารณะ, สถานที่ราชการ), และระบบขนส่งมวลชน โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ (1) รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อทุก (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในระดับชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม (3) สื่อสารต่อสังคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักต่อความสำคัญคนทั้งองค์ความรู้ในระดับสากลและระดับท้องถิ่นและพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม