ผจก.สสส.รับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี”

| |
อ่าน : 4,240

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ผจก.สสส.รับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” thaihealth

แฟ้มภาพ

ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” จาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2  จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี  

ทั้งนี้ สสส. เป็น องค์กรที่รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนอารยสถาปัตย์และการออกแบบเพื่อทุกคนมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 นี้ สสส.ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเชิงวิชาการ ในด้านการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความสำคัญของอารยสถาปัตย์อันเป็นหลักการออกแบบที่เอื้ออำนวยต่อคนทุกวัยทุกสภาพร่างกาย และคนทั้งมวล นอกจากนี้ สสส. ยังได้สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดนิทรรศการภายในงานโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและองค์ความรู้จากการดำเนินงานในประเด็นการออกแบบเพื่อทุกคนและการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ได้แก่ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, บริษัทกล่องดินสอ จำกัด, มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กลุ่มชมรมผู้สูงอายุสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย, เครือข่ายชุมชนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, และ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผจก.สสส.รับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” thaihealth

ทั้งนี้ สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ มีจุดเน้นในการดำเนิการด้านการออกแบบเพื่อทุกคน(Universal Design) ในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่ร่วมกับประชากรทั่วไปในสังคม/ชุมชนเดิมโดยส่งเสริมการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมตามหลัก Universal design ทั้งในระดับพื้นที่ส่วนบุคคล (ที่อยู่อาศัย), พื้นที่สาธารณะ (เช่นสวนสาธารณะ, สถานที่ราชการ), และระบบขนส่งมวลชน โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ (1) รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อทุก (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในระดับชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม (3) สื่อสารต่อสังคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักต่อความสำคัญคนทั้งองค์ความรู้ในระดับสากลและระดับท้องถิ่นและพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม