แนวทางดูแลสุขภาพคนทำงานในสถานประกอบการ

| |
อ่าน : 2,983

ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แนวทางดูแลสุขภาพคนทำงานในสถานประกอบการ thaihealth

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จัดทำรูปแบบแนวทางการดูแลสุขภาพคนทำงานในสถานประกอบการ เรียกว่า นพรัตนโมเดลด้านอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมให้แรงงานมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในประชาชนทั่วไป ถ้าร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกาย พักผ่อนพอเพียง กินอาหารถูกสุขลักษณะ และไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
จะมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย สำหรับคนทำงานจะมีข้อปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพดีเช่นเดียวกัน ขณะที่ในโรงงานมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นความเสี่ยงเฉพาะประกอบกับมีพื้นที่จำกัด อีกทั้งการทำงานมีระยะเวลายาวนานหรืออาจเข้าเป็นรอบๆ ทำให้หาเวลาออกกำลังกายและเลือกอาหารได้ยาก และยังมีปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมในโรงงานที่ส่งผลต่อสุขาภาพของคนงานได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ เช่น เสียงดังเป็นปัญหาทำให้หูตึง ปัจจัยด้านสารเคมีทำให้มีผลต่อสุขภาพทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ปัจจัยด้านชีวภาพ เช่น เชื้อแอนแทรกจากโรงงานฆ่าสัตว์ ปัจจัยด้านท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การก้มเอี้ยวและยกของ ทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อและกระดูก และปัจจัยด้านจิตสังคมส่งผลต่อความผิดปกติของร่างกายในรูปแบบต่างๆ เช่น นอนไม่หลับ วิตกกังวล หรือซึมเศร้า ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อม ความผิดปกติต่อสุขาภาพและทำให้เกิดโรคในที่สุด

นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  เปิดเผยว่าโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์  ได้จัดทำรูปแบบการดูแลสุขภาพร่วมกับสถานประกอบการ เรียกว่า นพรัตน โมเดลด้านอาชีวอนามัย โดยเริ่มจากการประเมินตนเองด้านอาชีวอนามัย การประเมินพื้นที่เสี่ยง การประเมินกลุ่มเสี่ยง การจัดทำมาตรการแก้ไข้ การสนับสนุนความรู้ด้านสุขาภพ การเฝ้าระวัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดระดับความสำเร็จเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอนุรักษ์การได้ยิน จะมีระดับขั้นความสำเร็จ 1-5 มีการมอบโล่รางวัลแห่งความสำเร็จ ซึ่งสถานประกอบการจะมีการดำเนินงานเองตามแนวทางที่กำหนดโดย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีร่วมกับการติดตามและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขาภพร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธาภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม