"คลินิกหมอครอบครัว" ลดแออัดให้โรงพยาบาล

| |
อ่าน : 1,591

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก

ภาพจากคมชัดลึก

          กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี บริการประชาชนตามแผนเวชศาสตร์ครอบครัว ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเน้นเชิงรุก เสริมเชิงรับ พร้อมสร้างเครือข่ายดูแลอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมั่นใจ เข้ารับบริการ เดือนละเกือบ 5,000 ราย ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่

          นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพภาครัฐที่มีคุณภาพ ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยทั้งป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และรักษาฟื้นฟู อย่างเท่าเทียมกัน เกิดเป็นโครงการ

          “คลินิกหมอครอบครัว” มุ่งพัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลประชาชนในระดับปฐมภูมิอย่างทั่วถึง โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำให้ประชาชนมีที่พึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วย สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม คือ ประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม ซึ่งภายในระยะเวลา10 ปี จะมีทีมหมอครอบครัว 6,500 ทีม ภายใต้แนวคิด“บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

          สำหรับ “คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ดูแลประชาชน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 37,270 คน โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ 3 ทีม ทำงานครอบคลุมงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ และส่งต่อ ตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวแบบผสมผสาน ใน 5 บทบาท  คือ

          1.บริการเชิงรับในหน่วยบริการ

          2.บริการเชิงรุกในชุมชน

          3.บริการแบบต่อเนื่อง

          4.สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

 และ5.ระบบส่งต่อ ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ และส่งต่อศูนย์ดูแลต่อเนื่องเพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

          ด้านผลการดำเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี พบว่ามีประชาชนเข้ารับบริการเฉลี่ยสูงถึงเกือบ 5,000 รายต่อเดือน ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เกิดความเชื่อถือและยังช่วยลดความแออัดในการเดินทางไปใช้บริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เข้าถึงบริการในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลได้  เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เป็นต้น โดยมีความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในเชิงสังคม ทำให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสได้รับการดูแลเพิ่มมากขึ้น

          "นอกจากนี้คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับสำนักงานบริหารโครงการแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในเขตบริการสุขภาพที่ 6 อีกด้วย “นายแพทย์เจษฎา” กล่าว

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม