นครปฐม จัดกิจกรรม ปลูก ปรุง แปรรูป ออกกำลังกายของผู้สูงวัย

| |
อ่าน : 1,379

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

นครปฐม จัดกิจกรรม ปลูก ปรุง แปรรูป ออกกำลังกายของผู้สูงวัย thaihealth

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม ปลูก ปรุง แปรรูป ออกกำลังกาย เวทีรวมพลังสานใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมความรู้การผลิต ปรุง ประกอบอาหารและการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ

ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูก ปรุง แปรรูป ออกกำลังกาย เวทีรวมพลังสานใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม โดยรองศาสตราจารย์รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ กล่าวว่า สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม อาทิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล จำนวน 19 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม

นครปฐม จัดกิจกรรม ปลูก ปรุง แปรรูป ออกกำลังกายของผู้สูงวัย thaihealth

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย การปรุงประกอบอาหารลดหวานมันเค็ม การถนอม แปรรูปอาหารจากผลผลิตในชุมชน และออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการอาหารตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภคสู่การพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ผลการดำเนินกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีการปลูกผักในครัวเรือนและปลูกผักเป็นแปลงรวมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกผัก มีการพัฒนาเมนูอาหารลดหวานมันเค็มที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จำนวน 27 เมนู มีการถนอมหรือแปรรูปอาหารจากพืชผักผลไม้ในท้องถิ่น จำนวน 13 ชนิด ผู้สูงอายุรวมกลุ่มออกกำลังกายพร้อมกันเป็นประจำทุกเดือนในวันผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าการสาธิตการออกกำลังกายในรูปแบบยืดเหยียดเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นรูปแบบที่ผู้สูงอายุสามารถนำไปทำได้ง่ายที่บ้าน มีเมนูอาหารที่เด็กและเยาวชนร่วมสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารจำนวน 35 เมนู และคัดเลือกเป็นเมนูโปรดของเด็กและผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 7 เมนู

ซึ่งผลของการดำเนินกิจกรรมของแต่ละอำเภอดังกล่าวจะได้มีการนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับการจัดเวทีครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ซุ้มแสดงผลงานการปลูกผัก เมนูอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์จากการถนอม การแปรรูปอาหาร ซุ้มผลงานการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้จะสามารถจัดการอาหารตั้งแต่การปลูกสู่การกินอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการอาหารอย่างครบวงจรของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม