อำนาจเจริญเดินหน้าโครงการ 3 ดี ยกระดับความเป็นอยู่ประชาชน

| |
อ่าน : 2,548

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญเดินหน้าโครงการ 3 ดี ยกระดับความเป็นอยู่ประชาชน thaihealth

"จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินงานตามแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่ทำ MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนัก งานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ"

จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อตั้งเมื่อปี  2536 มี 7 อำเภอ 56 ตำบล 653 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 370,000 คนเศษ ส่วนมากประกอบอาชีพทำนาทำไร่ทำสวน สินค้าหลักคือ ข้าวหอมมะลิ โดยส่งออกขายต่างประเทศ มีมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ชาวนา เกษตรกรที่ปลูกข้าว จะมีรายได้จากการขายข้าวผ่านช่องทางนี้เป็นหลัก

อำนาจเจริญเดินหน้าโครงการ 3 ดี ยกระดับความเป็นอยู่ประชาชน thaihealth

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ล่าสุดคือ "เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน" โดยมีเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อน คือ โครงการอำนาจเจริญ 3 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) มีตัวชี้วัด 3 หมวด 21 ตัวชี้วัด ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 56 ตำบล 653 หมู่บ้าน 30 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง โดยได้เปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อต้นปี 2560 ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินงานตามแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่ทำ MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งหมด 7 อำเภอ ซึ่งทุกอำเภอได้นำนโยบายถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่ โดยมีหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี นำร่องอำเภอละ 2 หมู่บ้าน ยกเว้นอำเภอเมือง 4 หมู่บ้าน รวม 16 หมู่บ้าน ซึ่งผ่านการประเมินรับรองทำดี ทำได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยอีกว่า ดังนั้น เพื่อเป็นกำลังใจและประกาศยกย่อง ทางจังหวัด ได้มอบโล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2560 ดังนี้ 1. บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี อำนาจเจริญ (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) 2. บ้านนาสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดีอำนาจเจริญ ดีเด่น หมวดคนดี 3. บ้านนาผาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี อำนาจเจริญ ดีเด่น หมวดสุขภาพดี 4. บ้านหนองยอ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลนาจิก อำเภอหัวตะพาน ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี อำนาจเจริญ (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี)

อำนาจเจริญเดินหน้าโครงการ 3 ดี ยกระดับความเป็นอยู่ประชาชน thaihealth

นายสิริรัฐ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ส่วนหมู่บ้านที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์หมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี อำนาจเจริญ (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) ดีเด่น ประจำปี 2560 ดังนี้ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ , บ้านดอยเมย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ, บ้านหินโงม หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ, บ้านห้วยร่องคำ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ, บ้านนาล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ, บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม, บ้านวินัยดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราช วงศา, บ้านยักษ์คุ หมู่ที่ 5 ตำบลชานุ มาน อำเภอชานุมาน, บ้านคันสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา และชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 7 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปแบบการพัฒนาของคนอำนาจเจริญ ให้อยู่อย่างสุขสบายดี สุขภาพดี รายได้ดี ทำท้องถิ่น และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้ความสำคัญของการพัฒนาคน และสังคมเป็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สู่ผลสำเร็จของโครงการ 3 ดี นั่นเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม