ห่วงใยการแก้ปัญหาเด็กแรกเกิดด้อยคุณภาพ

| |
อ่าน : 1,952

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ห่วงใยการแก้ปัญหาเด็กแรกเกิดด้อยคุณภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

รัฐบาลห่วงใยให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาเด็กแรกเกิดด้อยคุณภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความยากจนและขาดโอกาสในการเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 ล่าสุด ครม. มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ด้วย ถือเป็นมาตรการที่ช่วยลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้สังคมมากขึ้น

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเริ่มขึ้นเมื่อปี 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งรัฐบาลเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้เด็กไทยทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพและให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลขับเคลื่อนงาน โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 คนละ 400 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปี โดยผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินจะต้องอยู่ในครอบครัวยากจน รายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งครั้งนั้นรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะมีคนมาลงทะเบียนประมาณ 128,000 คน แต่กลับมีผู้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือมากถึง 154,855 คน

ต่อมารัฐบาลได้มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จาก 1 ปี เป็น 3 ปี และเพิ่มวงเงินอุดหนุน จาก 400 บาท เป็น 600 บาท ส่งผลให้มีผู้มาลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 376,678 คน เกินเป้าหมายกว่า 176,500 คน ทำให้ขาดงบประมาณในการจ่าย ที่ประชุม ครม. จึงได้ของบประมาณกลางจากรัฐบาลเพิ่มอีก 804 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการจนถึงเดือนกันยายน 2560 และจ่ายในส่วนของปีงบประมาณ 2561 ซี่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขที่ห้ามผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้แล้วในขณะนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะส่งเสริมให้เด็กมีช่องทางในการรับบริการด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ดังที่นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กกล่าวไว้

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือดูแลเด็กแรกเกิด ควบคู่กับมาตรการให้หญิงตั้งครรภ์ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน ได้มีพัฒนาการสมวัย เติบโตอย่างมีคุณภาพ ช่วยลดความเหลี่ยมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้สังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลชุดนี้

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม