วังน้ำเย็นสร้างนวัตกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 4ต.

| |
อ่าน : 2,847

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

วังน้ำเย็นสร้างนวัตกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 4ต. thaihealth

เทศบาลวังน้ำเย็นสร้างนวัตกรรมพลังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 4 ต.

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการที่หลากหลายจำหน่ายกันมากมายตาม สื่อต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นไปได้ยากเพิ่มยิ่งขึ้น อีกทั้งการตอบสนองค่านิยมด้านการสร้างสุขภาพที่ดีทางลัดของประชาชนโดยไม่ได้คำนึงถึงผล กระทบที่แท้จริงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณต่างๆ ล้วนแต่แฝงไปด้วยสารอันตรายต่าง ๆ ที่พบเป็นจำพวกสารเคมีการเกษตรตกค้างในผักผลไม้, เครื่องสำอางผสมสารเคมีอันตราย, น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ, สเตียรอยด์ปลอม ปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพยาไม่เหมาะสมในชุมชน และฟอร์มาลินในอาหาร สารเหล่านี้อันตรายต่อสุขภาพโดยตรงส่งผลให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา

นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์อันตรายดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชนในพื้นที่เนื่องจากใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เสริมความงามให้ขาวใส แต่ผู้ประกอบการก็ยังขาดความรับผิดชอบ และความตระหนักด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา ประกอบกับประชาชนผู้บริโภคที่มีจำนวนมากละเลย เพิกเฉยที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเอง

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นกลไกการจัดการเครือข่ายและใช้บทเรียนประสบการณ์จากพื้นที่ มีการพัฒนาระบบข้อมูลและนำไปใช้ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันและมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนร่วมกัน จนสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการตนเอง และได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. เขต 3) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนและสร้างเครือข่ายสู่ตำบลสุขภาวะและนวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนของพื้นที่ และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นและเพิ่มศักยภาพในชุมชนโดยการเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆและร่วมเป็นวิทยากรในระดับประเทศ

นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ร่วมกับโรงพยาบาลวังน้ำเย็น และทีม อสม.คุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นที่จะแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน และลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพโดยการขยายการทำงานเชื่อมโยงการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมกับแกนนำชุมชน เกิดเป็นนวัตกรรม "พลังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 4 ต." คือ ต้นทุน คือภาคีเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 16 หน่วยงานโดยแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทั้งองค์ความรู้ และงบประมาณการบริหารจัดการในการสนับสนุนกิจกรรม ตรวจ คือ การสุ่มตรวจและเฝ้าระวังปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีมาตรการคุ้มครองควบคุม ตอบ สรุปผล ประชาสัมพันธ์ ถึงผลกระทบ การมีส่วนได้ส่วนเสียสิทธิที่ควรได้รับของผู้บริโภค ต่อเนื่อง คือ ติดตาม และพัฒนาระบบศักยภาพเครือข่าย ขยายเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวต่อว่า นวัตกรรม ดำเนินงานพลังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 4 ต. เป็นแนว ทางสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นหัวใจหลักของการดำเนินโครงการนวัตกรรม มีพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้นแบบให้กับตำบลอื่น หรือ อปท.อื่น ๆ

จากความตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี พ.ศ. 2547 ปี  2549 ได้รับรางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน และได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2560 ได้รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม