รบ.ยกระดับบุคลากรด้านสุขภาพ รับมือสังคมสูงวัย-โรคทางพฤติกรรม

| |
อ่าน : 1,355

ที่มา : MGR Online 

รบ.ยกระดับบุคลากรด้านสุขภาพ รับมือสังคมสูงวัย-โรคทางพฤติกรรม thaihealth

รัฐบาลยกระดับบุคลากรสายสุขภาพในศตวรรษที่ 21 รับมือสังคมสูงวัย-โรคทางพฤติกรรม-เชื้อดื้อยา เล็งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เน้นการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เปิดผลศึกษาสุขภาพคนทศวรรษหน้า เน้นสุขภาพคนให้คงอยู่ในพื้นที่ ด้วยมาตรการตรึงคนผ่านการพัฒนาระบบการจ้างงาน-ค่าตอบแทน-ความก้าวหน้า

วันนี้( 6 พ.ย.) ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ มูลนิธิการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ” โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Transformative Health Professional Education in Thailand 4.0 ว่า ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่มีผลต่อระบบสุขภาพทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยจะรับมือใน 3 เรื่องหลักคือ 1. การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่เกิน 5 ปี โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน 20% 2. การเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งการกิน พฤติกรรมเนือยนิ่ง 3. เชื้อดื้อยา ที่คนไทยติดเชื้อดื้อยาปีละ 100,000 คน เสียชีวิตปีละ 30,000 คน คิดเป็นมูลค่าสูญเสียกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตที่ออกมาจากสถาบันทางการแพทย์จึงต้องมีขีดความสามารถ มีจำนวนที่เพียงพอ กระจายทุกภูมิภาค โดยมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทางสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ รวมทั้งเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบแยกส่วน เฉพาะทางเป็นการทำงานแบบสหวิชาชีพ โดยกระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้เกิดทีมหมอครอบครัว ทั้งแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย โดยตั้งเป้าให้เกิดมีจำนวน 6,500 ทีม ซึ่งต้องมีการบูรณาการตั้งแต่สถาบันการศึกษา หลักสูตรการเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ผู้ผลิตและผู้ใช้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้าไปจัดการเรียนการสอน

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเตรียมพร้อมบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่า การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ ไม่ใช่แค่การผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณกำลังคนเข้าสู่ระบบเท่านั้น หากแต่ต้องวางแผนทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การกระจาย และการคงอยู่ของกำลังคน เพราะการวางแผนที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความขาดแคลนหรือการกระจายที่ไม่เหมาะสม จนทำให้เกิดปัญหาบุคลากรเกินความต้องการของประเทศ หรือบุคลากรกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตเมืองมากกว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ซึ่งข้อแนะนำเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ควรดำเนินมาตรการในการรักษากำลังคนด้านสุขภาพให้คงอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยการบูรณาการมาตรการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการจ้างงาน ระบบค่าตอบแทน และระบบความก้าวหน้า แต่ละสภาวิชาชีพควรมีการทบทวนการกำหนดสมรรถนะของบัณฑิต รวมทั้งทบทวนข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้ผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ เพื่อให้เกิดกลไกการควบคุมและกำกับมาตรฐานการทำงานของกำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน และเอื้อให้เกิดการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม