รบ.ยกระดับบุคลากรด้านสุขภาพ รับมือสังคมสูงวัย-โรคทางพฤติกรรม

| |
อ่าน : 893

ที่มา : MGR Online 

รบ.ยกระดับบุคลากรด้านสุขภาพ รับมือสังคมสูงวัย-โรคทางพฤติกรรม thaihealth

รัฐบาลยกระดับบุคลากรสายสุขภาพในศตวรรษที่ 21 รับมือสังคมสูงวัย-โรคทางพฤติกรรม-เชื้อดื้อยา เล็งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เน้นการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เปิดผลศึกษาสุขภาพคนทศวรรษหน้า เน้นสุขภาพคนให้คงอยู่ในพื้นที่ ด้วยมาตรการตรึงคนผ่านการพัฒนาระบบการจ้างงาน-ค่าตอบแทน-ความก้าวหน้า

วันนี้( 6 พ.ย.) ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ มูลนิธิการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ” โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Transformative Health Professional Education in Thailand 4.0 ว่า ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่มีผลต่อระบบสุขภาพทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยจะรับมือใน 3 เรื่องหลักคือ 1. การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่เกิน 5 ปี โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน 20% 2. การเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งการกิน พฤติกรรมเนือยนิ่ง 3. เชื้อดื้อยา ที่คนไทยติดเชื้อดื้อยาปีละ 100,000 คน เสียชีวิตปีละ 30,000 คน คิดเป็นมูลค่าสูญเสียกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตที่ออกมาจากสถาบันทางการแพทย์จึงต้องมีขีดความสามารถ มีจำนวนที่เพียงพอ กระจายทุกภูมิภาค โดยมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทางสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ รวมทั้งเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบแยกส่วน เฉพาะทางเป็นการทำงานแบบสหวิชาชีพ โดยกระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้เกิดทีมหมอครอบครัว ทั้งแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย โดยตั้งเป้าให้เกิดมีจำนวน 6,500 ทีม ซึ่งต้องมีการบูรณาการตั้งแต่สถาบันการศึกษา หลักสูตรการเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ผู้ผลิตและผู้ใช้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้าไปจัดการเรียนการสอน

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเตรียมพร้อมบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่า การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ ไม่ใช่แค่การผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณกำลังคนเข้าสู่ระบบเท่านั้น หากแต่ต้องวางแผนทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การกระจาย และการคงอยู่ของกำลังคน เพราะการวางแผนที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความขาดแคลนหรือการกระจายที่ไม่เหมาะสม จนทำให้เกิดปัญหาบุคลากรเกินความต้องการของประเทศ หรือบุคลากรกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตเมืองมากกว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ซึ่งข้อแนะนำเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ควรดำเนินมาตรการในการรักษากำลังคนด้านสุขภาพให้คงอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยการบูรณาการมาตรการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการจ้างงาน ระบบค่าตอบแทน และระบบความก้าวหน้า แต่ละสภาวิชาชีพควรมีการทบทวนการกำหนดสมรรถนะของบัณฑิต รวมทั้งทบทวนข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้ผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ เพื่อให้เกิดกลไกการควบคุมและกำกับมาตรฐานการทำงานของกำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน และเอื้อให้เกิดการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

หักดิบ  วันแรงงานแห่งชาติ  ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านสทิงพระ  ความปลอดภัยอาหาร  น้ำท่วมขัง  ไอคิวต่ำ  ควันรถ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก  วรรรกรรม  การ์ตูนไทย  แม่ลูกห่วงหัว  ธนาคารขยะรีไซเคิล  รักษายาก  หอจดหมายเหตุพุทธทาส  เลิก  เด็กเล็ก  เมล็ดพันธ์นวัตกรรม สวน ผักคนเมือง  สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  สหทัยมูลนิธิ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม