แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

| |
อ่าน : 2,234

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย thaihealth

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดทำ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นฐานกำลังในการพัฒนาของประเทศได้มีโอกาสสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

โดยสนับสนุนเงินทุนและเป็นตัวกลางในการจัดเวทีการแข่งขันเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง ผลักดันและยกระดับผลงานเยาวชนให้ปรากฏสู่สาธารณชนในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และระดับโลก อันจะเป็นการสร้างเวทีและเส้นทางสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างนักวิจัยและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีการจัดอย่างเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ เยาวชน และครู อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ และการ สร้างเครือข่าย ให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างองค์ความรู้ ในการส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสนใจด้านไอทีเกิดจิตอาสาและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยการถ่ายทอดความสำเร็จ เพื่อเป็นการจุดประกายให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจด้านไอที อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการรังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า พร้อมทั้งนำผลงานมาต่อยอดแบบบูรณาการข้ามกลุ่มร่วมกับกลุ่มชุมชนทางสังคมกลุ่มอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศได้ พร้อมทั้งยังเป็นสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เยาวชนที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

ซึ่งผลลัพธ์กิจกรรมทำให้เกิดเยาวชนแกนนำ ที่มีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เกิดเครือข่ายเยาวชนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและสนับสนุนเยาวชนรุ่นน้องให้สามารถพัฒนาความสามารถด้าน ICT เกิดเครือข่ายครู อาจารย์ ที่มีบทบาทสนับสนุนเยาวชนในโรงเรียน/ มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขยายผลสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ด้าน ICT ที่มีคุณภาพและจำนวนมากขึ้น ได้ฐานข้อมูลเยาวชน และครู อาจารย์ ที่สามารถติดตามผลการทำงานได้ในระยะยาว องค์ความรู้ นวัตกรรม ICT ใหม่ๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปในสังคมได้ NECTEC มีกลไกการพัฒนาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพและการติดตามเยาวชนได้ในระยะยาว ยกระดับความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยให้สามารถพัฒนาซอฟแวร์ที่มีคุณภาพระดับสากล และผลงานของเยาวชนได้รับการต่อยอดไปสู่ผู้ใช้ได้จริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม