เปิดทางคนพิการใช้สิทธิเลือกรักษาพยาบาล

| |
อ่าน : 3,062

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

เปิดทางคนพิการใช้สิทธิเลือกรักษาพยาบาล thaihealth

แฟ้มภาพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 45/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เกี่ยวกับการปฏิรูประบบการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมให้สามารถเลือกรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงได้โดยสะดวกตามความสมัครใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557

หัวหน้า คสช.จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เป็นคำว่า ให้คนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย โดยให้คนพิการแสดงความประสงค์เลือกรับประโยชน์ ทดแทนหรือรับสิทธิบริการสาธารณสุขได้เพียงสิทธิเดียว และสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิได้เป็นรายปี และต้องแจ้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

คำสั่งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 ต.ค.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม