บุหรี่ = สิ่งเสพติดในการรักษาศีล 5

| |
อ่าน : 2,156

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย : สุขฎิพจน์ พรศรี กองบรรณาธิการ Smartonline

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th

บุหรี่ = สิ่งเสพติดในการรักษาศีล 5 thaihealth

"บุหรี่คือสิ่งเสพติดหนึ่งในอบายมุข" ในการรักษาศีล 5 ของชาวพุทธ

"อโรคยา" ปรามาราภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ" เป็นพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าด้วยความไม่มีโรค 2 ทาง

- ร่างกาย บุคคลใดที่รักษาสุขภาพของตนอย่างสม่ำเสมอเปลี่ยนก่อนป่วยใช้หลัก ก ข ค ง ก = กินน้อย ข= ขยับบ่อยๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ค= คลายจากเหล้า ง = งดเคล้าควันบุหรี่

บุคคลนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดี โรคภัยไขเเจ็บไม่เบียดเบียนมีอายุยืน

- จิตใจ บุคคลที่คอยดูแลจิตใจของตนเองให้เบิกบาน ไม่หงุดหงิด ฝึกจิตทำให้จิตใจเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวบุหรี่ - สุรา ยาเสพติดและของมึนเมา

หากรักษาร่างกายและจิตใจตามแนวทางเบื้องต้น ก็จะไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเพราะเมื่อป่วยเป็นโรคจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ร่างกายยิ่งทรุดโทรม อายุสั้นในที่สุด ทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้วนเป็นกฏของไตรลักษณ์

อนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกขัง (ความเป็นทุกข์) อนันตา (ดับไป) แต่ผลของการสูบบุหรี่และโทษทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร การรักษาศีล 5 ทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงปราศจากโรคภัย ไข้ เจ็บ อายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของลูกหลาน

บุหรี่ = สิ่งเสพติดในการรักษาศีล 5 thaihealth

คลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์ฯ มศว มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม เข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยมีเจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนายก และเอกชนดำเนินโครงการ โดยนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคมด้วยการรณรงค์และส่งเสริมสนับสนุนโครงการสร้างโดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสิรฐ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จากคณะกรรมการส่วนกลางในส่วนการดำเนินโครงการของคลินิกฟ้าใสฯ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิกบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และสร้างนวัตกรรมต่างๆ

บุหรี่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ สังคม และการพัฒนาของประเทศชาติ เรามาร่วมมือร่วมใจทำให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ การรักษาศีล 5 เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุขห่างไกลควันบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม