“พล.ร.อ.ณรงค์” เผย WHO ยกไทยขึ้นอันดับ 1 ในเอเชีย ป้องกันโรค NCDs

| |
อ่าน : 1,919

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

“พล.ร.อ.ณรงค์” เผย WHO ยกไทยขึ้นอันดับ 1 ในเอเชีย ป้องกันโรค NCDs thaihealth

“พล.ร.อ.ณรงค์” เผย WHO ยกไทยขึ้นอันดับ 1 ในเอเชีย ป้องกันโรค NCDs

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 10/2560 ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีทีองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ออกรายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประเทศต่างๆ ในปี 2560 (NCDs Progress Monitor 2017) พบว่า ไทยมีการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค NCDs ที่บรรลุผลแล้ว 12 ข้อจาก 19 ข้อ เทียบเท่าประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์  ซึ่งประเทศไทยมีความคืบหน้าในการดำเนินการสูง ติดอันดับ 1ใน 10 ของโลก จากทั้งหมด 191 ประเทศ และเป็นประเทศที่บรรลุผลในการดำเนินการสูงสุดอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย และภูมิภาคอาเซียน โดยเป้าหมายในการติดตามความคืบหน้าที่ประเทศดำเนินการบรรลุผลแล้ว อาทิ การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด NCDs ในระดับชาติ มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีแบบสำรวจสุขภาพทุก 5 ปี มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน NCDs แบบพหุภาคีในระดับชาติ การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ แอลกอฮอล์ อาหาร การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ล้วนเป็นการทำงานที่มีความซับซ้อนและต้องเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง สสส. ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อทำให้สังคมตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกัน NCDs ซึ่งจะต้องทำงานอย่างเข้มข้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นทีประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วางเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2569) เพื่อดำเนินงานตามเป้าหมายให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 85 และระยะเวลาการมีกิจกรรมเนือยนิ่งลดลง ร้อยละ 10ภายในปี 2569 โดยใช้ยุทธศาสตร์ 5x5x5 ประกอบด้วย 5 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชน, 5 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย และ 5 การพัฒนาระบบสนันสนุนกิจกรรมทางกาย หรือ “5 ยกกำลัง 3” ซึ่งจะต้องดำเนินงานขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค NCDs

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม