MIDL กับการสร้างพลเมือง

| |
อ่าน : 1,482

ที่มา :  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 

MIDL กับการสร้างพลเมือง thaihealth

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ ครูเครือข่าย Thai Civic Education เป็นวิทยากรรนำเสนอแนวคิด MIDL (การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล) กับการสร้างพลเมือง ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเวิร์คชอปงาน EDUCA 2017 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10

MIDL กับการสร้างพลเมือง thaihealth

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  อ.ปราศรัย เจตสันติ์ จาก ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม และอ.ณัฎฐเมธร์ ดุลคนิต จากร.ร.ราชวินิตมัธยม ร่วมเป็นวิทยากรเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเช้าในประเด็น "พลเมืองการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้" โดยคุณครูหลากหลายกลุ่มวิชาสนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 500 คน และช่วงบ่ายเป็นการเปิดห้องเวิร์คชอป "การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ในมิติพหุวัฒนธรรม" โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมงานสามารถนำแนวคิด MIDL (การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล) ไปปรับประยุกต์ใช้งานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

MIDL กับการสร้างพลเมือง thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม