พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร

| |
อ่าน : 3,216

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. สคล. หนุนชุมชนคนสู้เหล้าทั่วประเทศตั้งเป้า 89 หมู่บ้าน แห่เข้าร่วมเกินคาด 199 หมู่บ้าน ร่วมใจปฏิญาณตนพักตับพักต่อ เพื่อน้อมถวายความดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา และคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าได้ 3 ปีขึ้นไป พร้อมตั้งชมรมคนหวัใจเพชร 89 แห่งทั่วประเทศ ..ร่วมเดินหน้าปฏิบัตืภารกิจเป็นอาสาสมัครคนหัวใจเพชร หวัง..ชวน / ช่วยและให้กำลังใจคนเลิกเหล้าต่อไป ขณะที่ผลสำรวจพบผู้งดเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษามีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มไปเลยถึงร้อยละ 21

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

(09.00 น.) วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติธรรมอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม. พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กล่าวสัมโมทนียกถา “ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”  ในกิจกรรม เชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จัดโดย สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงด เหล้าตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในขณะที่คนหัวใจหิน ของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมปฏิญาณตนและเชิดชูเกียรติฯ จะจัดขึ้นใน 199 ชุมชน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั้วประเทศ

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากโครงการประเมินผลการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2559" ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ในการสำรวจความคิดเห็นต่อการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมจำนวน 4,296 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 67.1 งดดื่มและลดปริมาณการดื่มในช่วงเข้าพรรษา โดยร้อยละ 32.2 งดตลอดเทศกาลพรรษา (งดครบพรรษา) ร้อยละ 16.3 งดเป็นบางช่วง (งดไม่ครบพรรษา) ร้อยละ 18.6 ไม่งดแต่ลดการดื่มลง และเมื่อสอบถามความตั้งใจที่จะงดดื่มต่อไป พบว่าผู้ที่งดเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษามีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มไปเลยถึงร้อยละ 21 ในขณะที่ผู้งดดื่มเป็นบางช่วงและผู้ที่ไม่งดแต่ลดการดื่มลง มีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มไปเลยเพียงร้อยละ 3.7 และ 4.4 ตามลำดับ ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม พบว่าตัวอย่างร้อยละ 90.9 เห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากต่อ อวัยวะ ตับ และยังพบอีกว่าร้อยละ 92.7 เห็นว่าหากการทำงานของตับผิดปกติ หรือเสื่อมโทรมลงจะมีผลเสียมากต่อร่างกาย

ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวต่ออีกว่า “สสส. และสคล. สนับสนุนและผลักดัน ให้เกิดการลดปริมาณการดื่มและนักดื่มในภาพรวม โดยใช้แนวคิดเรื่องการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และปรับพฤติกรรมการดื่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป การทำงานจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ งานลดนักดื่มหน้าใหม่ เราจะทำงานโดยตรงกับเยาวชน ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อปท.ฯลฯ ส่วนนักดื่มหน้าเก่าจะใช้ช่วงโอกาสสำคัญคือ เทศกาลเข้าพรรษา โดยมีระยะเวลาที่ยาวนานถึง 3 เดือน หากทำให้พวกเขาอยู่จนครบพรรษา มีแนวโน้มว่าเขาจะงดต่อไปเรื่อยๆ ทั้งนี้จึงได้กำหนดพื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบล ประมาณ 199 ชุมชนจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการรณรงค์งดเหล้าตลอด 3 เดือน โดยชวนให้ชุมชนออกแบบกิจกรรมชวนให้งดเหล้าก่อนพรรษา, กิจกรรมช่วย ชม เชียร์ให้งดเหล้าครบพรรษา และกิจกรรมเชิดชูชื่นชมในวันออกพรรษา และชวนงดต่อไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิต  ซึ่งผลการดำเนินงานในปีนี้พบว่ามีผู้ที่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา คิดเป็นร้อยละ 72.67 ของผู้ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา  

“เนื่องในวาระโอกาสแห่งการถวายความดีและถวายอาลัยของชาวไทยทั้งประเทศแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในขณะที่คนหัวใจหินจำนวนหนึ่ง แจ้งกับแกนนำชุมชนว่าจะของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย” รองผู้จัดการ สสส.กล่าว

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า “สำหรับปี 2560 เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ในการออกแบบกิจกรรมรณรงค์ลดจำนวนนักดื่มหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมทั้งยกระดับเป็นนโยบายตำบลและอำเภอเพื่อจัดสภาพ แวดล้อม ที่เอื้อต่อการงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาและตลอดชีวิต  โดยใช้พื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้านและช่วงเวลาเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นโอกาสและตัวปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 199 หมู่บ้าน ใน 76 อำเภอ/จังหวัด โดยแบ่งการดำเนินการรณรงค์ออกเป็น 4 ช่วงหลักๆ คือ ช่วงก่อนเข้าพรรษา เป็นช่วงเตรียมชวนคนดื่มมาบวชใจปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและคัดกรองผู้ดื่ม ช่วงระหว่างพรรษา คือช่วงที่ชุมชนออกแบบช่วย ชม เชียร์ ให้ผู้ดื่มที่มาบวชใจได้มี กำลังใจ /เทคนิค/สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการงดเหล้าตลอดพรรษา ขณะนี้เป็นการดำเนินงานช่วงที่ 3 และ 4 ของการดำเนินงาน คือ เชิดชูชื่นชมผู้ที่งดดื่มได้ตลอดพรรษา 3 เดือน ในเวทีเชิดชูเกียรติหัวใจหิน ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดพร้อมกันใน 199 ชุมชน ทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 และถือโอกาสเวทีครั้งนี้ ชวนคนงดเหล้าต่อเนื่องเพื่อน้อมถวายความดีเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมทั้งเชิดชูคนหัวใจเพชรที่งดเหล้ามาแล้ว3 ปีและตั้งใจงดตลอดชีวิตพร้อมทั้งเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชรระดับชุมชน”

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

จากผลการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าครบพรรษาใน 199 ชุมชน-อำเภอ จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ และอีก 12 ชุมชนใน กทม. ได้มีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครชวน/ช่วยคนเลิกเหล้าหัวใจเพชร จำนวนทั้งสิ้น   89  ชมรม ส่วนการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าต่อเนื่องในช่วงออกพรรษา และมีแผนการดำเนินงานใน 3 ประเด็น คือ (1) รณรงค์พักตับ พักต่อ เพื่อชวนให้คนหัวใจหิน งดเหล้าต่อเนื่องออกพรรษา โดยมี “อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า(อ.สคล.)_คนหัวใจเพชร” เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิด   (2) การพัฒนาศักยภาพ อ.สคล.คนหัวใจเพชรให้มีทักษะเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาล เพื่อไปรณรงค์ชวนคนเลิกดื่มเหล้าในโรงงาน โรงเรียน และหน่วยงานภาคีความร่วมมือต่างๆ และชวนคนให้เลิกดื่ม รวมทั้งพัฒนาให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยเลิกโดยประสานงานกับรพ.สต.และโรงพยาบาลชุมชน (3) ดำเนินการยกระดับงานรณรงค์ลดนักดื่มและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดละเลิกดื่มเหล้า จากบทเรียนระดับชุมชนสู่การทำแผนงดเหล้าระดับตำบลและอำเภอต่อไป ”

สำหรับการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร ในครั้งนี้ ได้จัดพร้อมกับ 199 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเชิดชู ชื่นชมคนหัวใจหิน ที่มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคนานาทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในจิตใจ จนสามารถงดเหล้าได้ครบพรรษาเป็นคนหัวใจหิน รวมทั้งประกาศตั้งชมรม อ.สคล.คนหัวใจเพชร ใน199 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อน้อมเกล้าถวายความดีอันเป็นกุศลจากการงดเหล้าแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยใช้วันจันทร์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์  วันที่ 9 คือพระนามแห่งรัชกาล  และเดือนตุลาคม คือเดือนที่ผองชาวไทยจะจดจำไปชั่วนิรันดร์ในความทรงจำตลอดไป” เภสัชกรสงกรานต์กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม