เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดหนี้สิน

| |
อ่าน : 1,395

ที่มา : ครอบครัวสุขขขข...สุข โดย เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดหนี้สิน thaihealth

ปัญหาของหลายครอบครัวในวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคสมัยใหม่นี้ คือ การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เป็นเหตุให้ต้องก่อภาระหนี้สินขึ้นมา

1. ชวนสมาชิกในบ้านมานั่งล้อมวงพูดคุยกันว่า ในแต่ละเดือนแต่ละคนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการสร้างรายได้ในครอบครัวรวมกันแล้วเท่าไหร่ หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จำเป็นแล้วมีพอเหลือเก็บหรือไม่ ที่สำคัญคือมีการก่อหนี้สินหรือไม่มากน้อยเพียงใด

2. มีวินัยในการใช้เงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ตามใจตัวเอง ที่สำคัญคือต้องไม่พยายามก่อหนี้ ถ้าจำต้องก่อต้องเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้น และทางที่ดีควรเป็นการรับรู้เห็นชอบร่วมกันของครอบครัว และพึงระลึกร่วมกันไว้เสมอว่า “อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก – การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก”

3. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน”

4. จัดการการใช้เงินในครัวเรือนอย่างรัดกุม ด้วยการใช้บัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนคือ การบันทึกรายรับ รายจ่ายของครอบครัวที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อแสดงให้ครอบครัวได้เห็นสภาพการใช้จ่ายของตน ว่าหมวดใดมีสภาพการใช้จ่ายใจแต่ละช่วงอย่างไร เช่น หมวดอาหารหมวดค่าน้ำค่าไฟ หมวดของใช้อุปโภค หมวดค่าเล่าเรียน ฯลฯ อันจะนำมาสู่การเรียนรู้ และเข้าใจสถานการณ์ใช้จ่ายของครอบครัวว่ามาก/น้อยกว่า รายรับอย่างไรและครอบครัวควรทำอย่างไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ไวรัสเด็งกี่  การควบคุมตนเอง  สร้างประเทศไทยเข้มแข็ง  รัก 7 ปี ดี 7 หน  วิถีชีวิตคนไทย  เภสัชศาสตร์  จดหมายข่าวเครือข่ายลดอุบัติเหตุ  บริโภค  ความต้องการแรงงาน  สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  โรคติดพนัน  สายด่วน 1669  หนังสือสวดมนต์  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  โตมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคนด้วยน้ำเมา  โรคฮีโมฟีเลีย  เพ้นท์  ขยะมูลฝอย  อารยสถาปัตย์  สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา  แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์  ตะลุยทุ่งรังสิต...เรียนรู้ชีวิตพอเพียง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth วารสาร Thaijogging วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2555  ไข้เลือดออกระบาดรุนแรง  โรคผิวหนัง