10 เดือนสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม จ้างงานผู้พิการ-ผู้สูงอายุทะลุเป้า

| |
อ่าน : 2,154

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

10 เดือนสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม จ้างงานผู้พิการ-ผู้สูงอายุทะลุเป้า thaihealth

แฟ้มภาพ

10 เดือน สานพลังประชารัฐเพื่อสังคม E6 จ้างงานผู้พิการ-ผู้สูงอายุทะลุเป้า

ความคืบหน้าในประเด็นเร่งด่วน 5 Quick Winทั้ง 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม หรือ E6 ที่มีอยู่ 5 คณะประกอบด้วย 1.การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ 2.การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ 3.การออมเพื่อการเกษียณอายุ 4.ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย 5.ความปลอดภัยทางถนน ทั้งหมดดำเนินการระหว่าง 1 ธันวาคม 2559 จนถึง 27 กันยายน 2560 นั้น

"ตลอดช่วงเวลากว่า 10 เดือนที่ผ่านมาในแต่ละประเด็นมีความก้าวหน้าไปมากซึ่งหลังจากการประชุมผลความก้าวหน้าในครั้งนี้จะได้นำผลการดำเนินงานของคณะทำงาน E6 รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป" พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมครั้งที่ 3/ 2560 และว่าจากการประชุมที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สั่งการและมอบหมายให้คณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินงานในปี 2561 และวางเป้าหมายขับเคลื่อนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยจิตอาสาประชารัฐและการตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อสังคม ส่วนของรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกตามนโยบายประชารัฐอย่างเต็มที่  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กระตุ้นให้เข้าประสานความร่วมมือกันอาจมีเรื่องมาตรการด้านภาษีเข้ามาช่วยเหลือด้วย

10 เดือนสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม จ้างงานผู้พิการ-ผู้สูงอายุทะลุเป้า thaihealth

หัวหน้าทีมภาคประชาสังคม ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้หนุนเสริมข้อมูลและ เครือข่ายคนพิการ ในประเด็นการจ้างงานคนพิการ ซึ่งมีภาคเอกชนจ้างงานคนพิการภายใต้ความร่วมมือประชารัฐกว่า 7,500 อัตราในปี 2560 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7,376 อัตราและร่วมขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรคนพิการ การสนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานแรงงานผู้สูงอายุในภาครัฐ ภาคเอกชน ปัจจุบันมีการ ส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำสูงถึง 36,476 คน ทั้งใน ภาครัฐเอกชนและการทำงานอาชีพอิสระที่เพิ่มขึ้นการส่งเสริมการออมเพื่อยามเกษียณที่เกิดการประสาน ความร่วมมือภาคเอกชนเครือข่ายแรงงานนอกระบบและเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆรณรงค์ให้เกิดการวางแผนการเงินและการออมอย่างจริงจัง

โดยได้พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยทั้งการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนและสนับสนุนข้อมูลวิชาการ เครือข่ายในการรณรงค์สร้างความตระหนักส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยทุกเส้นทางร่วมกัน 55 องค์กรตลอดจนการศึกษาและ เริ่มขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากลไกระบบการคลังเพื่อสังคม (Social Impact Finance) เพื่อเป็น ทางเลือกของการสนับสนุนงบประมาณในการทำงานด้านการพัฒนาสังคมด้วย

10 เดือนสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม จ้างงานผู้พิการ-ผู้สูงอายุทะลุเป้า thaihealth

ด้านผู้แทนภาคเอกชน นายวิรัช อัศรัสกร รองประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า ภาคธุรกิจมีบทบาทแก้ไขปัญหาสังคมในมิติต่างๆเช่นการขับเคลื่อนการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการได้มีการสร้าง ความเข้าใจกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ดำเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่นตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย จัดงาน "สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน" เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้มแข็งและเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทสนใจเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาสังคมในวันที่ 10 ต.ค.นี้จะจัดงาน "Japanese Executive Dinner Meeting" กับบริษัทญี่ปุ่น 66 บริษัท เพื่อขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการทั้งในบริษัทรัฐวิสาหกิจด้วย

ผลงานโดยสรุปคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ทั้ง 5 ด้าน 1.ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และ มีงานทำของคนพิการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ  กลุ่มบริษัท ในคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมได้จ้างคนพิการ เพิ่มขึ้นถึง 7,500 อัตราสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7,376 อัตรา โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรคนพิการ ในวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของคนพิการสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้

2.ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของ ผู้สูงอายุโดยกรมกิจการผู้สูงอายุดำเนินการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน  ซึ่งกรมการจัดหางาน ขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำในรูปแบบอาชีพอิสระ โดยมีการฝึกอาชีพ ให้ผู้สูงอายุด้วย รวมส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุแล้วจำนวน 36,476 คน

3.ด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนดำเนินการ 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มแรงงานในระบบ, กลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ "ขับเคลื่อนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Happy Money ,Happy Retirement ,Project)" สำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ ให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร 81 องค์กรรวม 209,137 คน และสร้าง Trainers 1,690คน กลุ่มแรงงานนอกระบบพัฒนาชุดความรู้ร่วมกับ สสส. สร้าง Trainers ต้นแบบในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มผู้สูงอายุ พัฒนาชุดความรู้สร้างผู้นำผู้สูงอายุ 450 คนทั่วประเทศมอบให้กรมกิจการผู้สูงอายุเผยแพร่ไปยังศพอส. 878 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ

10 เดือนสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม จ้างงานผู้พิการ-ผู้สูงอายุทะลุเป้า thaihealth

4.ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย สนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงชนบทของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์ เช่นการซ่อมแซม สร้างที่อยู่อาศัย เพื่อผู้สูงอายุคนพิการและคนยากจน พื้นที่ต่างๆบ้านพอเพียงชนบท 9,000 หลัง ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ 2,897 หลัง บ้านคนยากจนในจังหวัดชายแดนใต้ 1,988 หลัง เป็นต้น โดย มีปรับปรุงสภาพแวดล้อม ชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน Universal Design 59 จังหวัดร่วมมือกับปตท.เอกชนในพื้นที่ร้านอาหารโรงแรมปั้มน้ำมันตั้งเป้าเพื่อสร้าง Eco-System สนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เน้นการอยู่ร่วมกัน ของสมาชิกในครอบครัวแต่ละรุ่นให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดตามอัตลักษณ์ของพื้นที่

ด้านผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ ได้กำหนด เป้าหมายว่าในปี 2579 จะมี 58 ล้านครัวเรือน มีที่พักอาศัยแต่จากการสำรวจพบว่ามี 4,000,000 ครัวเรือน มีรายได้น้อยมากจากนั้นได้มีการหารือเอกชนหลายกลุ่มเห็นว่าหากรัฐในการช่วยเหลือจะไม่คุ้มที่จะรอนานจากปีที่ผ่านมาลูกค้าถูกธนาคารปฏิเสธบางทีสร้างเสร็จแล้วโอนไม่ได้ โดย รมว.พม.ที่ดูแลด้านเงินกองทุนฯ ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อควรจะใช้เงินกองทุนฯที่ตั้งงบประมาณไว้ 5 พันล้านบาท มาบรรเทาความเดือดร้อนซึ่ง รมว.พม. ขอรายงานผลใน 3 เดือนนี้

5.ด้านความปลอดภัยทางถนนเน้นรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ผ่านโครงการถนนคนดี เป็นต้น และลงนามความร่วมมือประชารัฐร่วมใจปลอดภัยทุกเส้นทาง และยกระดับความร่วมมือ"สร้างมาตรฐานองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนน" ภาคประชาสังคมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยบนถนน ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยส่วนของภาคเอกชนมีการขยายผลนโยบายเมาแล้วขับให้เป็นความผิดทางวินัยไปสู่องค์กรเอกชน พล.ต.อ.อดุลย์ ได้เสนอให้สร้างสำนึกคนขับ เคร่งครัดกฎหมายเน้นการปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชน และซื้ออุปกรณ์ เพื่อTraining และให้รางวัล คนทำดีพร้อมกลุ่มจิตอาสาช่วยด้านความปลอดภัยทางถนน โดยกำชับคณะทำงานรีบทำงานรายงานผลทุก 3 เดือน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อารมณ์ร้อน  นิทรรศการการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  เรื่องเล่า  สุขภาพสัตว์เลี้ยง  สมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา  รักษายาก  สักขอบตา  เชื้อไวรัสโรตา  เยี่ยมภาคีเครือข่าย  สวน สุข ศิลป์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  สุขภาพชาย  ข้อเสีย  เดินหายใจ  ร่วมกัน  สคส.  วัดปลอดพนัน  เทคนิคให้ลูกอยากไปโรงเรียน  ลำไส้  เกษตร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม