สสส-สคล.จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งSDN Run for Friends 2017

| |
อ่าน : 4,239

ที่มา:สำนักข่าวสร้างสุข

สสส.จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ช่วยครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา ิ thaihealth

แฟ้มภาพ

 สสส. ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม..ชวนคนไทยพักตับ..รักษ์สุขภาพต่อ พร้อมรับบุญ จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล SDN Run for Friends 2017 เริ่มวิ่ง..ครั้งแรก!! เพื่อตั้งกองทุนฯ ส่งต่อการช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา มีมากถึง ร้อยละ24.6  

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2560  ที่ สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม  กทม.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล SDN Run for Friends 2017 เพื่อส่งเสริมสุขภาพจากการออกกำลังกาย หลังจากการร่วมกันงดดื่มน้ำเมาพักตับในช่วงเข้าพรรษา โดยมีนักวิ่งจากสมาพันธ์และมูลนิธิชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ชมรมวิ่งสวนเสรีไทย ชมรมวิ่งสวนพฤกษ 99 และชมรมคนหัวใจเพชร กทม.ฯลฯทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน  ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา

โดย ดร.นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  ประธานในพิธีกล่าวว่า “สสส. และภาคีเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้เท่าทันถึงอันตรายและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการรณรงค์ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมถึงการช่วยเหลือบำบัดการเลิกดื่ม เพื่อลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสังคมไทยได้ให้มากที่สุด โดยข้อมูลจากรายงานการศึกษาผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่ม ในประเทศไทย (ระยะที่ 1), 2558  โดยสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในกลุ่มประชากรไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,695 คน  ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชากรไทย 82% ระบุว่าเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น โดยเมื่อพิจารณาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเด็ก พบว่ามีเด็กในความดูแลที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้ตอบ 24.6% จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มีเด็ก/เยาวชนอายุตำกว่า 18 ปี ภายใต้การดูแล 937 คน

ความรุนแรงเหล่านี้ ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและใจ คุณภาพชีวิตและพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนส่งผลต่อการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย การมีคนดื่มหนักในครอบครัวเพิ่มโอกาสที่เด็กจะได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ 3.3 เท่า ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากการดื่มของพ่อแม่มากที่สุด 5.7%  คนแปลกหน้าหรือคนในชุมชน 5.7% ญาติพี่น้อง 3.5% และเพื่อน 1.4% จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากการดื่มเกิดขึ้นได้หลากหลายเป็นวงกว้างและรอบด้าน  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล SDN Run for Friends 2017 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและรู้เท่าทันอันตรายของน้ำเมา และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย”

เภสัชกรสงกรานต์    ภาคโชคดี    ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  กล่าวว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และชมรมคนหัวเพชร ตลอดจนภาคีเครือข่าย ได้มีแนวคิดจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล SDN Run for Friends 2017 เพื่อเป็นการระดมทุนในการสนับสนุน “กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา”  พร้อมกันนี้ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพที่ดี จากการออกกำลังกาย จากการร่วมกันพักตับในช่วงเข้าพรรษา  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล จะนำไปสนับสนุนกองทุน เพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา โดยมีพลเมืองจิตอาสาจากนักรณรงค์คนหัวใจเพชรที่เลิกเหล้าได้มากกว่า 3 ปี ที่ผ่านกระบวนการ เพื่อเป็นนักรณรงค์ เปลี่ยนแปลงค่านิยมสังคม และชวนคนลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ  เป็นกลุ่มชมรม ในชุมชน อำเภอ จังหวัด ทั่วประเทศ  จะช่วยดูแลปัญหาในพื้นที่พร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราวเพื่อสื่อสารเบื้องต้น ในกรณีที่มีเด็ก-เยาวชนและครอบครัว ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเมาเกิดความดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ของตนเอง” 

“รูปแบบของการช่วยเหลือและสนับสนุนจากเงินกองทุนจะมีดังนี้ 1.) การให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนครอบครัวได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วนฉุกเฉิน คณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นกรณีไป 2.) การให้การสนับสนุนชมรมคนหัวใจเพชรเพื่อไปดำเนินการขับเคลื่อนงานให้เกิดการเลิกเหล้าแบบต่อเนื่องในพื้นที่ เบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาแนวทางและรูปแบบ โดยตั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละปี” ภก.สงกรานต์ กล่าว

นายวิษณุ   ศรีทะวงศ์   ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม (สคล.) กล่าวว่า “ในแต่ละปี สังคมไทยจะมีข่าวเศร้าและความสูญเสียที่เกิดกับเด็ก-เยาวชนและครอบครัว ที่มีผลกระทบมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลเป็นจำนวนมาก ถึงเวลาแล้วที่ผู้คนในสังคมไทย จะต้องช่วยกันดูแลและโอบอุ้ม ให้กำลังใจผู้คนที่ได้รับผลกระทบเหล้านี้ ประกอบกับการวิ่งที่กลายเป็น Trend สำคัญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคอลกอฮอล์ ไปสู่การดูแลสุขภาพระยะยาว มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม จึงเห็นเป็นโอกาสสำคัญในการริเริ่ม และเชิญชวนภาคีเครือข่าย นักวิ่ง และประชาชนทั่วไป สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน ในการก่อตั้ง   กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชน และครอบครัว     ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและการดูแลผู้คนในสังคมด้วยหัวใจร่วมกัน”

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี  นายวิษณุ  ศรีทะวงศ์  ธ.กรุงไทย (เทสโก้โลตัส บางใหญ่) เลขที่บัญชี 399-0-29565-9 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 0 2943 3300 และ fb Page : www.facebook.com/sdnrunforfriends/ 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม