อุดรธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่วัยรุ่น

| |
อ่าน : 2,736

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

อุดรธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่วัยรุ่น thaihealth

จ.อุดรธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อเร็วๆนี้  ที่ห้องฟ้าหลวง 1,2 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560 โดยมีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ระดับตำบล, และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมรวม 200 คน

นางเพ็ญศิริ ศรีจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี เป็นตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกำหนดให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่น 10 – 14 ปี และ 15 – 19 ปี เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยที่ทุกประเทศต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี 2573 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติพ.ศ.2560-69 ประเทศไทยพบอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 95,000 คน ในปี พ.ศ. 2546 และเพิ่มเป็น 104,300 คน ในปี 2558 และคลอดในอายุต่ำกว่า 15 ปีๆละ 3,000 คน และยังคลอดบุตรซ้ำครั้งที่สองขึ้นไปมากถึง 12,700 คน หรือเท่ากับร้อยละ 12.2 ผลกระทบทางสุขภาพจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีตั้งแต่เสียชีวิตของมารดาและทารก เด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เสี่ยงต่อการทำแท้งไม่ปลอดภัยอันตรายต่อชีวิต เสียโอกาสทางการศึกษา หน้าที่การงาน การขาดความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่นำร่องโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศจังหวัดอุดรธานี ปี 2556 – 2558 โดยให้พัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นใน 5 ด้าน ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม, การติดเชื้อHIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ผลกระทบจากการทำแท้ง และการกระทำความรุนแรงทางเพศจนพัฒนาเป็น “อุดรโมเดล” ใน 5 ยุทธศาสตร์ก่อนจะมีพระราชบัญญัติ และสนับสนุนให้จังหวัดอุดรธานี พัฒนาการทำงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเน้นพัฒนากลไกขับเคลื่อนบูรณาการ 5 กระทรวงหลักระดับจังหวัดและขับเคลื่อนผ่านระบบการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 โดยดำเนินการมาแล้ว 1 ปี มีการถอดบทเรียน และจัดกิจกรรมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียนวันนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม