'ทูตอารยสถาปัตย์' รณรงค์+ส่งเสริม+สำรวจ+สร้างสรรค์

| |
อ่าน : 4,502

ที่มา : คมชัดลึก 

\'ทูตอารยสถาปัตย์\' รณรงค์+ส่งเสริม+สำรวจ+สร้างสรรค์ thaihealth\'ทูตอารยสถาปัตย์\' รณรงค์+ส่งเสริม+สำรวจ+สร้างสรรค์ thaihealth

'ทูตอารยสถาปัตย์' รณรงค์+ส่งเสริม+สำรวจ+สร้างสรรค์ Friendly Design ทั่วไทย

ทูตอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Ambassador) คือ..บุคคลจิตอาสามาหน้าที่ในการรณรงค์ ส่งเสริม สำรวจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือ หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตึกอาคาร ฟุตบาททางเดินเท้า สถานที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถานศึกษา ระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนบริการต่างๆ เพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ ใช้บริการได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการ "ทูต อารยสถาปัตย์" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบันมีทูตอารยสถาปัตย์ทั้งที่เป็นนิสิต นักศึกษา เยาวชนคนหนุ่มสาว และที่เป็นมนุษย์ล้อ หรือคนพิการประเภทต่างๆ กระจายกำลังอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วเมืองไทยจำนวนกว่า 500 คน ในจำนวนนี้มีทูตอารยสถาปัตย์ที่เป็นมนุษย์ล้อ และมนุษย์ไม้เท้าขาว (คนตาบอด) จำนวน 240 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 40 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของไทย

ล่าสุด ได้มีบริษัทภาคเอกชน คือ สายการบินแอร์เอเชีย ได้เล็ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของ อารยสถาปัตย์เพื่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์นี้ โดยผ่านการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556) ที่กำหนดให้บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรต่างๆ ที่มีพนักงาน หรือคนงานเกินกว่า 100 คน จะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 เช่น ถ้าบริษัทใดมีพนักงาน 1,000 คน บริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะต้องรับคนพิการเข้าทำงานด้วย อย่างน้อย 10 คน เป็นต้น

โดยในมาตรา 35 ของกฎหมายฉบับนี้ ได้เปิดโอกาสให้นายจ้าง หรือเจ้าสถานประกอบการที่ยังไม่พร้อมที่จะรับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการของตัวเอง และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามกฎหมายมาตรา 33-34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการก็อาจใช้ช่องทางการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ซึ่งเป็นการจ้างงานคนพิการแบบ "จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการจากคนพิการ" ก็ได้ สายการบินแอร์เอเชีย ก็เลือกใช้ช่องทางนี้ โดยการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 35 เพื่อให้คนพิการมาทำหน้าที่เป็น "ทูตอารยสถาปัตย์" มีภารกิจหลัก คือ รณรงค์ ส่งเสริม และสำรวจอารย สถาปัตย์ หรือ Friendly Design ในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาตึกอาคาร สถานที่ หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีอารยสถาปัตย์ที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ใส่ใจสิทธิความ เสมอภาคของคนพิการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล ส่งผลให้การดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ สามารถกระจายตัวและเห็นผลได้มากขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

ปัจจุบัน มีมนุษย์ล้อที่เป็น "ทูตอารยสถาปัตย์" จากการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ของสายการบินแอร์เอเชีย จำนวน 44 คน กระจายตัวอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ที่มีสายการบินแอร์เอเชียลงจอด รวมจำนวน 17 จังหวัด คือ กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร สกลนคร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อุดร ขอนแก่น นครพนม เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก

องค์กร บริษัท หรือหน่วยงานใด ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สุขยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง โดยการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 35 ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เบอร์โทร 08-1855-1199, 08-4664-2231, 06-2195-2457 หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.thailandfriendlydesignexpo.com หรืออีเมล fdexpo.th@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม