ประชุมวิชาการผักผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อสุขภาพ

| |
อ่าน : 6,845

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ประชุมวิชาการผักผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อสุขภาพ thaihealth

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสสส. จัดประชุมวิชาการกินผักผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อสุขภาพ ขานรับปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย รู้ลึกถึงแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ได้คุณค่าทางโภชนาการ เน้นการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมชวนคนรักสุขภาพช้อป ชิม เวิร์คช้อปจุใจ 21-22 ก.ย.นี้

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาควิชาการ และภาคประชาชน รวมกว่า 700 คน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า  การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นการประมวลองค์วามรู้ ในการศึกษางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคผักผลไม้ ทั้งในด้านการผลิต (เกษตร) ความปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และ การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ โดยกลไกของภาคีหลัก ภาคีวิชาการ และภาคีสนับสนุนแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.  ครอบคลุมส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานผักผลไม้ (Supply Chain) อย่างครบวงจร  เพื่อนำความรู้มานำเสนอในเวทีวิชาการ เผยแพร่ต่อสาธารณะ พบปะแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการ ผู้ผลิต และผู้บริโภค พร้อมสรุปผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายยุทธศาสตร์ 10 ปีของ สสส. ซึ่งสสส.ตั้งเป้าให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้ที่มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 400 กรัมต่อวัน ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.9 ในปี  2557 เป็นร้อยละ 50 ในปี 2564 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการประกาศเป็นปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 

ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กล่าว สำหรับภายในงานจะแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือภาควิชาการ จะมีการนำเสนอข้อมูลความรู้เชิงวิชาการ เกี่ยวกับโภชนาการ ความปลอดภัยในการบริโภคผักผลไม้ และประสบการณ์ในการจัดรูปแบบการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนให้มีการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ครูที่รับผิดชอบโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาและครูแผนกอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่และจัดบริการอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน ในส่วนของภาคประชาชน จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และสื่อให้ความรู้ ที่นำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ที่จะนำไปเผยแพร่ และการออกร้านของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย การบริโภคที่ปลอดภัย รวมทั้งการสาธิตการปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบหลักเป็นผักผลไม้ คำแนะนำการบริโภคผักผลไม้ให้ปลอดภัย

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การตรวจวัดดัชนีมวลกาย การทดสอบความปลอดภัยในผักผลไม้ Workshop เทคนิคการปลูกผัก เพาะต้นอ่อน แบบสวนผักคนเมือง ปลูกผักผลไม้ ให้บ้านสวย สาธิตและ Workshop การประกอบอาหารจากผักผลไม้ จาก คุณชลิดา เถาว์ชาลี พิธีกรายการสุขภาพชื่อดัง ชม ชิม เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ จากการประกวดเมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม เลือกซื้อผักผลไม้ปลอดภัย และอาหารสุขภาพ จากภาคีเครือข่ายอย่างจุใจ สนุกสนานกับเกมส์มื้อนี้ ผักผลไม้ กี่กรัม? ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนประชุมวิชาการและเข้าชมนิทรรศการ ฟรี! (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086 4937304 เว็บไซต์ http://nutritionthailand.org/th

ประชุมวิชาการผักผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อสุขภาพ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม