จ.เพชรบุรี จัด Workshop เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

| |
อ่าน : 2,028

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

จ.เพชรบุรี จัด Workshop เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน thaihealth

จ.เพชรบุรี จัด Workshop เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเพชรบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี แถลงข่าวการสัมมนาโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 นายวิรัช เพ็ญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี นางพัชราดิษฐ์ จันทรางกูร ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าว โดยนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวปิดการสัมมนา ณ ห้องมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี

ปัจจุบันนี้ภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น จากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 14,000 ราย เฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,190 ราย หรือประมาณ 40 รายต่อวัน ส่วนใหญ่เกิดจาก ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปภ.)ร่วมกับภาคเครือข่ายได้นำกรอบปฎิญญามอสโกที่กำหนดให้ปี ค.ศ. 2011 – 2020 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและนโยบายของรัฐบาลให้  “ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” รัฐบาลกำหนดให้ทุกจังหวัดนำกรอบแนวทาง 5 เสาหลักขององค์การสหประชาชาติมาเป็นแนวทางดำเนินงานประกอบด้วย 1 : การจัดการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จังหวัด) 2 : ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (แขวงทางหลวง และทางหลวงชนบท) 3 : ยานพาหนะปลอดภัย (ขนส่งจังหวัด) 4 : ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด) และ 5 : การตอบสนองหลักการเกิดอุบัติเหตุ (สาธารณสุขจังหวัด) มาตรการหลัก 8 มาตรการ อาทิเช่น ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง / จุดอันตราย

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ที่ประสบภัยจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดทำโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 เพื่อนำข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เว็บไซต์ www.thairsc.com ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ จัดทำแผนหรือกิจกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด โดยบูรณาการร่วมกันภายในจังหวัด จัดทำแผนมุ่งเป้าหรือกิจกรรมร่วม “ถนนปลอดภัยต้นแบบ” หรือกิจกรรมบูรณาการของจังหวัดด้านความปลอดภัยทางถนน และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รายงานอุบัติเหตุทางถนน จาก www.thairsc.com แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ที่มาใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในปี พ.ศ.2559 พบว่าอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุเหตุแล้วเสียชีวิตสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอชะอำ เสียชีวิต 26 รายบาดเจ็บ 440 ราย อำเภอเขาย้อย เสียชีวิต 23 ราย บาดเจ็บ 193 ราย อำเภอเมืองเพชรบุรี เสียชีวิต 19 รายบาดเจ็บ 764 ราย การทำแผนงานในครั้งนี้จึงมุ่งเป้าไปที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอทั้ง 3 แห่ง คือ ชะอำ เขาย้อย และอำเภอเมือง ทีมสืบสวนเชิงลึก กรณีการเกิดอุบัติเหตุสำคัญ/อุบัติเหตุใหญ่/ซ้ำซาก โดยมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมือง เป็นต้นแบบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม