ตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนพัฒนาผู้สูงวัย

| |
อ่าน : 2,297

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข วางแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี (ASEAN Center for Active Aging and Innovation (ACAI)) ภายในปี 2019 เพื่อเป็นแหล่งสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี

ตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนพัฒนาผู้สูงวัย thaihealth

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้หารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาสุขภาพทุกช่วงวัย” (Improving Health Throughout the Life-Course) ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยได้แบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตระหว่างกระทรวง 4 กระทรวงได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการนำนโยบายสุขภาพบูรณาการกับนโยบายด้านอื่นๆ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับประชาชนไทยในทุกช่วงวัย และหวังว่าในอนาคตอันใกล้ ประชาชนในประเทศอาเซียนบวกสามจะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามตลอดช่วงชีวิต

นอกจากนี้ ได้วางแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี (ASEAN Center for Active Aging and Innovation (ACAI)) ภายในปี 2019 เพื่อเป็นแหล่งสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผู้สูงวัยในประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอายุอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ประเทศไทยหวังว่าประเทศอาเซียนบวกสามจะเข้ามาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ร่วมกัน ทั้งนี้ รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียนบวกสาม ได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสาธารณสุข โดยเน้นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบประกันสุขภาพและการเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ

สำหรับช่วงบ่ายได้ร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จีน ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพ” (Technology to improve health) โดยเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี ขณะเดียวกัน จะต้องคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเหมาะกับบริบทของประเทศ ซึ่งจะต้องนำการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพเข้ามาช่วยประเมินความคุ้มค่า พร้อมทั้งได้รับรองแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จีน ที่เน้นประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพในการดำเนินการปี 2560-2561

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม