สช.เดินหน้าคุ้มครองข้อมูลสุขภาพคนไทย

| |
อ่าน : 2,469

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

สช.เดินหน้าคุ้มครองข้อมูลสุขภาพคนไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

          สช.จัดทำร่างแนวปฎิบัติตามมาตรา7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ดูแลข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในงาน"เวชระเบียน"ของสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

          การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550ที่ผ่านมาเกิดปัญหาการนำข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเช่น รายละเอียดการรักษาโรค ฟิล์มเอ็กซเรย์ และภาพถ่ายของผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือแม้แต่ เวชระเบียนผู้ป่วย ถูกนำไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ บางครั้งทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล

          มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ระบุไว้ว่า “ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้”

          นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) กล่าวว่าพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของบุคคลที่มารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไว้ จำเป็นต้องออกแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เกิดความชัดเจนในแต่ละเรื่อง เพื่อให้สิ่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

          ทั้งนี้ การออกแนวปฏิบัติในเรื่องใดก็ตามต้องศึกษาข้อมูลวิชาการอย่างรอบด้านทั้งมาตรฐานปฏิบัติในระดับสากล และในบริบทของประเทศไทย ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการประโยชน์สาธารณะเป็นหลักและให้สมดุลกับหลักความเป็นส่วนตัว

          ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อย้ำเตือนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ระมัดระวังการโพสต์หรือแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลในยุคที่โลกโซเชียลมีเดียทรงอิทธิพล

          ปัจจุบัน สช.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติอีกฉบับหนึ่งคือ“(ร่าง) แนวปฏิบัติตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุข”ร่วมกับศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อดูแลข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในงาน“เวชระเบียน”ของสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจาก“เวชระเบียน”เป็นข้อมูลที่เกี่ยวพันกับคนไทยแทบทุกคนตั้งแต่แรกเกิด การรับบริการทางการแพทย์ แม้เสียชีวิตแล้วข้อมูลนี้ก็ถูกจัดเก็บในสถานพยาบาลต่อไปอีกหลายปี เกี่ยวพันกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ ทรัพย์สิน มรดก การประกันสุขภาพ เป็นต้น

          แนวทางการแก้ไขเพื่อให้กฎหมายเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

          นพ.วิชัย เสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งสร้างความชัดเจนโดยศึกษาจากกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสากลประเทศที่เจริญแล้ว เพื่ออธิบายและขยายความ กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมยกตัวอย่างประเด็นที่ต้องระบุให้ชัดเจนไว้ในแนวปฏิบัติ ได้แก่

          (1) การเปิดเผยลักษณะใดที่ทำได้ และทำได้โดยใคร และกรณี “ห้ามการเปิดเผย”ต้องมีการอธิบายว่า อะไรที่ห้ามเปิดเผย เช่น ห้ามเปิดเผยกับบริษัทประกันหรืออื่นๆ เป็นต้น

          (2) การเปิดเผยที่กฎหมายให้ทำได้เมื่อเป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล ก็ต้องวางวิธีการไว้ โดยอาจให้มีแบบฟอร์มแสดงความจำนง และต้องมีแนวปฏิบัติในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถหรือไม่สะดวกไปขอข้อมูลด้วยตนเอง ก็ให้มอบอำนาจได้ เป็นต้น

          (3) ต้องมีการตรวจสอบว่ามีบทบัญญัติในกฎหมายใดบ้าง ที่กำหนดให้เปิดเผยได้และจัดทำแนวปฏิบัติให้ชัดเจนในแต่ละเรื่อง

(4) มีแนวปฏิบัติกรณีเจ้าของข้อมูลเสียชีวิต เช่น แสดงเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อน เป็นต้น และ

(5)จำเป็นต้องมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อให้คำปรึกษาและตอบคำถาม เมื่อหน่วยงาน องค์กรหรือประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้มาตรา 7 ในทางปฏิบัติ พร้อมกันนั้น ควรมีแนวทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจภายในสถานพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพต่างๆ และสังคม เพื่อระมัดระวังร่วมกันในการให้ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลไม่ว่าจะเป็นประวัติ อาการเจ็บป่วย หรือกระบวนการรักษา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดเก็บและดูแลอย่างระมัดระวังมากที่สุดในอนาคต

          ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nationalhealth.or.th/the-rights-to-health

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม