ถกภาคีนานาชาติ ฟื้นฟูผู้ป่วย 'จิตเวช'

| |
อ่าน : 2,193

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ถกภาคีนานาชาติ ฟื้นฟูผู้ป่วย \'จิตเวช\' thaihealth

แฟ้มภาพ

นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เรื่อง ทางสว่างของจิตเวช (The 1st International Recovery Alliance Conference 2017 : Bringing Mental Illness into the Light) ที่จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และภาคประชาชน ได้แก่ สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย สมาคมเสริมสร้างชีวิต และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ย.

          โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน จากบุคลากรวิชาชีพ ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้อยู่กับโรคจิตเวชทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สหรัฐ เกาหลี ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ลิทัวเนีย

          น.พ.ชิโนรส  กล่าวว่า การคืนสู่สุขภาวะเป็นแนวทางการรักษาและ ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง ช่วยให้ สามารถกลับมามีชีวิตที่เป็นสุขและมีความหมาย กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษาจากการมุ่งเน้นที่อาการทางคลินิก เป็นการฟื้นฟูโดยรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ เน้นให้ผู้ป่วยเข้ามามี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลงมือทำ และรับผิดชอบในชีวิตของตัวเอง สนับสนุนให้เกิดกระแสการยอมรับผู้เจ็บป่วยทางจิตเวชในสังคมมากขึ้น

          ทั้งนี้ ได้เกิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับ ผู้ป่วยจิตเวช คือ ทุกคนเท่าเทียมกัน ความป่วยเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่เขา ยังมีด้านอื่นๆ ของความเป็นคน เขามีความรู้สึก ความนึกคิด เหมือนกับ คนปกติ จึงควรได้รับโอกาสเหมือนกับคนปกติ โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต ใช้ชีวิตในสังคม สามารถ ช่วยเหลือเพื่อนๆ คนอื่นได้ และเป็นความหวังให้กันและกันได้  รวมถึงเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอมุมมองบริการและผลลัพธ์ของแนวคิดการคืนสู่สุขภาวะในบริบทต่างๆ ได้แก่ ในหอผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชน หรือในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ต้องขัง คนไร้บ้าน ฯลฯ กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรวิชาชีพในทีม สุขภาพจิตตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการ โดยใช้แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะ

          รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ยกระดับคุณภาพงานวิชาการหรือสร้างสรรค์ระบบบริการที่เป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ

          ด้าน.พ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาเสริมว่าโรงพยาบาลศรีธัญญา มีนโยบาย พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชด้วยหลักการ คืนสู่สุขภาวะ โดยยึดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้ง องค์กรภาคเอกชนต่างๆ ในการพัฒนาระบบบริการ การวิจัยและการนำผลการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อช่วยให้บุคลากรและประชาชน มีโอกาสเผยแพร่ องค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรง หรือการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ กับผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ

          นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะ เผยแพร่แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะ และผลลัพธ์การบริการด้วยแนวคิดการคืนสู่สุขภาวะให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในการ นำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง

         

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม