พัฒนาสมองของเด็กอย่างสมวัย

| |
อ่าน : 5,989

ที่มา : คู่มือการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พัฒนาสมองของเด็กอย่างสมวัย thaihealth

หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) คือ การให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับสมอง เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด-10 ปี (Regate และ Geoffrey Caine, 1999)

กระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของสมองได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพสำหรับเด็ก คือ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดและทำกิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์ กิจกรรม และสภาพแวดล้อม ให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้มีทักษะในการคิดและการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กในแต่ละวัย

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) คือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย โดยได้เสนอหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน

2. สมองกับการเรียนรู้

3. การเรียนรู้มีมาแต่กำเนิด

4. รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล

5. ความสนใจมีความสำคัญต่อการเรียนรู้

6. สมองมีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้

7. การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทั้งแบบที่มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้ตั้งใจ

9. การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจ

10. การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

12. สมองของบุคคลมีความเท่าเทียมกัน

ดังนั้นหลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) จึงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะพัฒนาทางร่างกาย และกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของสมอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรคขาดสารอาหาร  MERS  Prof.Tony Capon  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สรรพคุณแก้สำไส้อักเสบ  สร้างบุญกุศล  แผงอาหาร  รายการคนค้นฅน  สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร.1323  รถบังคับ  ใหม่  อาหารฟาสต์ฟูด  ภาะโรค  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  Prof.Dais Goias Rocha  กรมควบคุมมลพิษ  อีสาน  ธงชัย ยงยืน  AIESEC  เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน  ยาเลิก  รวมพลังเยาวชน คนชุมชนท้องถิ่น  ฐปนัท เรืองมณี  โภชนาการทางอาหาร  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่