ประกาศผลรางวัลพระราชทานฯ อ่านยกกำลังสุขฯ ชายแดนใต้

| |
อ่าน : 2,576

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ประกาศผลรางวัลพระราชทานฯ อ่านยกกำลังสุขฯ ชายแดนใต้ thaihealth

ประกาศผลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านยกกำลังสุขฯชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมจัด "งานประกาศผลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในโครงการ "อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน"

นางมัทนา ถนอมพันธ์ หอมลออ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (คณะที่ 5 สสส.) กล่าวว่า "โครงการอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน จัดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างเสริมระบบการอ่าน ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้สู่สังคมสุขภาวะ โดยสอดคล้องกับบริบท ด้วยแนวคิด "การอ่านสร้างสุข" โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจาก ผู้บริหาร ครู ผู้นำชุมชน แกนนำเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษาและชุมชนอย่างหลากหลาย"

ด้าน นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า "จากการติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ พบว่า เมื่อมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งพบความสำเร็จและความงอกงามมากขึ้นเท่านั้น ทั้งในตัวผู้เรียน ครู คณะทำงาน และเครือข่ายในชุมชน เด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ รักการอ่านมากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในกลุ่มยุวทูตและทูตการอ่าน ไม่เพียงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังเห็นคุณค่าจากการทำงานจิตอาสา ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย เด็กเล็กๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำให้รู้จักการบริหารจัดการเวลา เพื่อการเรียน เพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งงานอาสาและงานบ้าน ในชุมชนต่างดีใจที่พบว่า กระบวนการนี้ ทำให้เด็กๆ ติดเกมน้อยลง ลดความก้าวร้าว การทะเลาะวิวาทน้อยลง ทำให้ชุมชนร่วมกันสอดส่อง ชักชวนบุตรหลานให้สนใจการอ่านมากขึ้น บางครอบครัวเห็นประโยชน์การพัฒนาอาชีพจากการอ่าน มีการค้นพบอาชีพใหม่ๆ จากการอ่านในโรงเรียน พบแนวทางสำคัญว่า หากจะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กวัยเรียน ครอบครัวต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กๆ และหรือหนุนเสริมให้ใช้เวลาในการอ่านหนังสือที่ชอบ และเปิดโอกาสให้ทำงานส่งเสริมการอ่านในชุมชน

ประกาศผลรางวัลพระราชทานฯ อ่านยกกำลังสุขฯ ชายแดนใต้ thaihealth

โครงการฯ นี้ทำให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการจากหลากหลายบุคคลและองค์กร ปีนี้มีการประกาศผลรางวัลจูงใจแก่สถานศึกษาที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 หลายพื้นที่กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่สามารถขยายแนวคิดของยุทธศาสตร์ "อ่านสร้างสุข" ได้กว้างขวางมากขึ้น ผลสำคัญเหนืออื่นใดคือสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งทำให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ "อ่านสร้างสุข" จะเป็นพลังสำคัญในการถักทอและร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสุข ความเกื้อกูลต่อไป

สำหรับการประกาศผลรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในโครงการฯนี้ จาก 4 องค์กรหลักด้านการศึกษา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ สสส. ดังนี้

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียน สุเหร่าหะยีมินา เขตหนองจอก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ เขตหนองจอก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ

รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านเจียรดับ เขตหนองจอก

รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย เขตหนองจอก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ.

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์) เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา

ประกาศผลรางวัลพระราชทานฯ อ่านยกกำลังสุขฯ ชายแดนใต้ thaihealth

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชมเชย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รางวัลชมเชย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะลา จังหวัดยะลา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนบ้านสุเหร่า จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา จังหวัดสตูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

รางวัลชมเชย โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ จังหวัดปัตตานี

ประเภทสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องระหว่างปี 2555 – 2559

๑. โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ

๒. โรงเรียนวัดคณิกาผล เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

๓. โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย

๔. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๕. โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๑๐. โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๑ จังหวัดเชียงราย

๑๑. โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) สังกัด สพป.จันทบุรี เขต ๑ จังหวัดจันทบุรี

๑๒. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สังกัด สพป.สงขลา เขต ๑ จังหวัดสงขลา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม