วัยรุ่นไทยท้องไม่พร้อมแนวโน้มดีขึ้น

| |
อ่าน : 8,133

ที่มา : เว็บไซต์ คม-ชัด-ลึก

กรมอนามัย เผยแนวโน้มวัยรุ่นไทยตั้งครรภ์เร็วลดลง เร่งออก 4 กฎกระทรวงรับกฎหมายป้องกันฯตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วัยรุ่นไทยท้องไม่พร้อมแนวโน้มดีขึ้น thaihealth

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2560

โดยสาระสำคัญคือการรายงานความก้าวหน้าร่างกฎกระทรวงอออกตามความในพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559ว่า การเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ขณะนี้ทั้ง 4 กระทรวงได้มีการดำเนินการดังนี้

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำเนินการต่อไป

2. กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่ม ผู้ประกอบกิจการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการของสถานประกอบการกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้าง พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงตามข้อเสนอ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ 4. กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการ และการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ต่อครม. โดยมีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มดีขึ้น อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 54.3 ต่อพันประชากร ในปี พ.ศ. 2555 ลงมาเหลือ 42.5 ในปี พ.ศ.2559 และข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ.2560 จาก Health /data Center ของกระทรวงสาธารณสุข อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 อยู่ที่ 36.6 ต่อพันประชากร

สำหรับการขับเคลื่อนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้แก่วัยรุ่นในสถานศึกษานั้น พบว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1.พัฒนาการทางเพศ (Human Sexuality Development) 2.สุขภาวะทางเพศ (Sexuality Health) 3. พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) 4. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Relationship) 5. ทักษะส่วนบุคคล (Value, Attitudes and Skills หรือ personal Skills) และ 6. สังคมและวัฒนธรรม (Social, Culture and Human Right) ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการพัฒนาหลักสูตร จัดทำสื่อการสอน พัฒนาครูผู้สอน และพัฒนาแกนนำนักเรียน พร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนด้วยการกำหนดมาตรการเรียนรู้ การเฝ้าระวัง และดูแลให้ความช่วยเหลือ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม