พัฒนาระบบบริการ 5 ด้านดูแลคนไทย ชู 19 ผลงานเด่นรับรางวัล

| |
อ่าน : 1,387

ที่มา : MGR Online

พัฒนาระบบบริการ 5 ด้านดูแลคนไทย ชู 19 ผลงานเด่นรับรางวัล thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.กำชับทุกเขตสุขภาพพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลัก หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ เหตุคนไทยป่วยมาก เปิด 19 ผลงานเด่นพัฒนาระบบบริการ

วันนี้ (22 ส.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แนวคิด “Road to Service Plan 4.0” และมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 19 สาขา จากทั้งหมด345 เรื่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นำไปปรับใช้ในเขตสุขภาพอื่นๆ ต่อไป

นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ และพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในรูปแบบเครือข่ายบริการ 12 เขตสุขภาพ และกทม. มาอย่างต่อเนื่อง จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม ได้รับบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ สามารถลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย การดูแลรักษาโรคที่สำคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายลงได้ โดยแต่ละเขตสุขภาพจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริการที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ แต่เน้นหลัก 5 สาขาเชี่ยวชาญ ได้แก่ สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด และสาขาการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ นอกจากนี้ ยังมีสาขาอื่นๆอีกในการพัฒนาสาขาในการยริการสาธารณสุข

"ทั้ง 5 สาขาเป็นสาขาที่พบว่าคนไทยป่วยและประสบปัญหาด้วยโรคเหล่านี้มาก ทั้งการเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากมะเร็ง หัวใจ และอุบัติเหตุก็สูง จึงพัฒนาให้เขตสุขภาพแต่ละเขตต้องมีความเชี่ยวชาญเหล่านี้ และมีระบบส่งต่อในการดูแลอย่างทันท่วงที ซึ่งการบริการเหล่านี้จะต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีสหสาขาวิชาชีพในการบริการเพื่อดูแลประชาชนอย่างครบวงจร" นพ.โสภณ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลงานวิชาการดีเด่นประจำสาขาที่ได้รับโล่และรางวัล จำนวน 19 รางวัล ดังนี้

1. สาขาโรคหัวใจ ได้แก่เรื่อง หัวใจเดียวกัน (Heart Failure Clinic Pathum Thani Hospital) เขตสุขภาพที่ 4

2. สาขาโรคมะเร็ง ได้แก่เรื่อง ประสิทธิผลของนวัตกรรม “Abdominal support” เพื่อลดปวดและภาวะท้องอืดในผู้ป่วยมะเร็งหลังผ่าตัดช่องท้องหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปาง เขตสุขภาพที่ 1

3. สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้แก่เรื่อง AOC System, IT support Service Plan เขตสุขภาพที่ 4

4. สาขาทารกแรกเกิด ได้แก่เรื่อง ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทารกแรกเกิดใน จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10

5. สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่เรื่อง การรับบริจาคอวัยวะและ ปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตายแบบครบวงจร เขตสุขภาพที่ 7

6. สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษาตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เขตสุขภาพที่ 12

7. สาขาออร์โธปิดิกส์ ได้แก่เรื่อง 24 ชั่วโมง Hip Fracture surgery : การพัฒนาระบบงาน Fast track hip surgery ในโรงพยาบาลแพร่ เขตสุขภาพที่ 1

8. สาขาสุขภาพช่องปาก ได้แก่เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพเด็ก ปฐมวัยแบบบูรณาการด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง ปี 2556-2559 เขตสุขภาพที่ 7

9. สาขาไต ได้แก่เรื่อง การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่าย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ดูแล ชะลอไตเสื่อม เขตสุขภาพที่ 7

10. สาขาตา ได้แก่เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5

11. สาขาศัลยกรรม ได้แก่เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6

12.สาขาอายุรกรรม ได้แก่เรื่อง การใช้ SOS score ในการบ่งชี้ผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2

13.สาขาแม่และเด็ก ได้แก่เรื่อง การพัฒนาการส่งต่อเด็กที่มีภาวะวิกฤตของเขตบริการสาธารณสุขที่ 12 เขตสุขภาพที่ 12

14.สาขาระบบปฐมภูมิและสขุภาพอำเภอ ได้แก่เรื่อง จากก้อนหินตกน้ำ สู่ผีเสื้อกระพือปีก เป็นอำเภอต้นแบบงานศพ งานบุญปลอดเหล้า อย่างยั่งยืน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10

15. สาขาโรคไม่ติดต่อ ได้แก่เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเครือข่ายในการ รักษาผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันด้วยระบบการรับปรึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศทางไกล (Telestroke system) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตสุขภาพที่ 13

16. สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ได้แก่เรื่อง การใช้ศาสตร์มณีเวช ในระบบบริการสุขภาพ : เปลี่ยนกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนคิด สร้างสมดุลชีวิต เขตสุขภาพที่ 12

17.สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้แก่เรื่อง ผลการ พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้โปรแกรม RDU 2016 โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8

18.สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับ ประคอง ได้แก่เรื่อง นวัตกรรม แบบบันทึกการติดตาม/ เฝ้าระวังการใช้ยาระงับปวดกลุ่ม OPIOIDS Palliative care clinic โรงพยาบาลสตูล เขตสุขภาพที่ 12 และ

19.สาขายาเสพติด ได้แก่เรื่อง การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 5

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม