สปส.เล็งเพิ่มสิทธิ"ผู้ประกันตน"สู่ชั้นนำอาเซียน

| |
อ่าน : 3,060

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก

สปส.เล็งเพิ่มสิทธิ

แฟ้มภาพ

สำนักงานประกันสังคมได้มีแผนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีแผนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนการปฏิรูปองค์กรให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างเสถียรภาพอย่างยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ประเด็นขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนจะยึดหลักการสำคัญ คือ การพัฒนาระบบประกันสังคม ให้มีความเป็นสากล เพื่อก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ โดยเริ่มจากการก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน

นายสุรเดช กล่าวอีกว่า ในปี 2560 ประเทศไทยโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “คณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 34” (34th ASSA Board Meeting) พร้อมทั้งรับมอบตำแหน่งประธานสมาคม ASSA ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมกับสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

 “ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร ASSA จะมีการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อสังคมผู้สูงอายุจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมประกันสังคมโลก (ISSA),สมาคมการประกันสังคมอาเซียน (ASSA) และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมผู้สูงอายุ ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรับฟังแนวคิด องค์ความรู้ สำหรับการเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ และมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นสุขภาพและประกันสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนและการบริหารจัดการกองทุน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด”นพ.สุรเดช กล่าว

นพ.สุรเดช กล่าวต่อไปว่า จากนั้นจะเป็นการประชุมเฉพาะองค์กรสมาชิกสมาคม ASSA จำนวน 19 องค์กร จาก 10 ประเทศ ในส่วนประเทศไทยนอกจาก สปส. และสปสช. แล้ว ยังมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นสมาชิก ASSA ด้วย และก่อนปิดการประชุมจะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสมาคม ASSA ให้กับประเทศไทย

"ทั้งนี้ การจัดประชุมครั้งนี้จะนำระบบการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.sso.go.th/assa34 และการใช้บัตรเชิญดิจิทัลในรูปแบบ QR Code มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ของนายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงผลการปฏิรูปการประกันสังคมไทยที่ทำให้ได้รับรางวัลการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นจากสมาคม ASSA เมื่อปี 2559 อีกด้วย"เลขาธิการ สปส. กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม