หลักคิด (Mindset) สู่ประเทศไทย 4.0

| |
อ่าน : 2,198

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

หลักคิด (Mindset) สู่ประเทศไทย 4.0 thaihealth

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักคิด (Mindset) สู่ประเทศไทย 4.0”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำเสนอกรอบแนวคิดประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน กับการปรับหลัดคิดของคนไทย โดยเปิดเวทีระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การ Reform in Action ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในแนวความคิด 1) หลักคิด (Mindset) ที่ต้องเสริมสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทย ตอบโจทย์ Thailand 4.0 2) วิธีการขับเคลื่อน How to โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น อาทิ ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายมีชัย วีระไวทยะ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ นางสุวรรณี คำมั่น เป็นต้น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม