ส่อง...ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรคนเมือง”

| |
อ่าน : 4,207

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ส่อง...ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรคนเมือง” thaihealth

แฟ้มภาพ

พลิกฟื้นสวนยาง 100 ไร่ให้กลายเป็นเกษตรผสมผสาน ภายใต้แนวคิดการออกแบบพื้นที่ให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน 5 ด้าน

    การสร้างค่านิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหารก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินของผู้บริโภคในปัจจุบัน

     เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พาไปรู้จัก1 ใน 13 ร้านอาหารในพื้นที่ จ.สงขลา ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เป็นแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ ของโครงการพัฒนาเสริมสร้างแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ อย่าง‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา’ ที่สสส.หนุนเสริมให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ“บูรณาการระบบอาหารและแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ”ขึ้น

      นางรดา มีบุญ ผู้จัดการและผู้อำนวยการเกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา เล่าถึงแนวคิดการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตาและการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ว่า‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา’ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และนันทนาการของผู้คนในชุมชน รวมไปถึงเป็นสถานที่รวมรวบคนรักสุขภาพ โดยมีรูปแบบการให้บริการแบบครอบครัว และจากการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาวะผู้ที่มาใช้บริการ บ้านภูลิตาจึงถูกต่อยอดให้เป็นแหล่งบริการอาหารปลอดภัย ด้วยแนวคิดการผลิตเกษตรปลอดสารพิษบนพื้นที่จำกัด การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่า และนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาปรุงอาหารตามหลักโภชนาการและบริการสู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย

     “ในอนาคตต้องการให้มีแหล่งความรู้ในเรื่องของการเกษตร เช่น โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาหารปลอดภัยหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมนุษย์เราความสุขไม่ได้มีแค่การกินอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของการพักผ่อน การเรียนรู้ เข้ามาด้วย เพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดี รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ทาง สสส.ให้ความสำคัญกับบ้านภูลิตา ให้เกียรติเป็นแหล่งผลิตอาหารต้นน้ำ และเราก็พร้อมจะดำเนินโครงการไปอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อให้ถึงคนรุ่นใหม่ต่อไป”นางรดากล่าว

ส่อง...ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรคนเมือง” thaihealth

   ส่วนนายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมไทยบ้านภูลิตาและในฐานะประธานอาหารสุขภาพอำเภอเมืองสงขลา เล่าถึงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ สู่การเป็นกสิกรรมไทยบ้านภูลิตาว่า ‘กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา’มีพื้นที่ประมาณ100ไร่ จากการพลิกฟื้นสวนยางให้กลายเป็นเกษตรผสมผสาน ภายใต้แนวคิดการออกแบบพื้นที่ให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน 5 ด้าน คือ1.ด้านอาหาร มีพื้นที่ปลูกข้าว ผัก ผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ 2.ด้านการลดพลังงาน สามารถผลิตพลังงานทดแทน 3.ด้านปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนการผลิตเองได้ 4.ด้านการตลาด คนสนใจเข้ามาในพื้นที่ และ5.ด้านชุดความรู้ เกิดจากการลงมือทำและถูกถ่ายทอดไปให้คนรุ่นใหม่ นำไปสู่การทำให้เกิดความยั่งยืน โดยผ่านการจำลองเหตุการณ์ของการเกิดสงครามโลกครั้งที่3 หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารขึ้น คนในพื้นที่กสิกรรมไทยก็จะสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

    “ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ ช่วยสร้างแนวคิด ให้ความรู้ ทำให้พื้นที่ของเราได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการเสริมสร้างอาชีพให้ผู้คนในบริเวณโดยรอบมากขึ้น รวมไปถึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเป็นพื้นที่ให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ ที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณ สสส.และเครือข่ายบ้านภูลิตาที่เป็นแรงร่วมกันขยายศูนย์การเรียนรู้นี้สู่ประชาชน”นายสนธิกาญจน์ กล่าว

     ด้านนางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการพัฒนาเสริมสร้างแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า โครงการพัฒนาเสริมสร้างแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2559 มีแนวทางการดำเนินงาน คือ 1.พัฒนาให้เกิดแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ2.สร้างแนวร่วมร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพิ่มอัตราการบริโภคผัก-ผลไม้ ส่งเสริมเมนูเพื่อสุขภาพลดหวาน มันเค็ม และสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบพืชผลทางการเกษตรจากท้องถิ่นที่ปลอดภัย3.ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน Clean Food Goodหรือเทียบเท่า 4.มีการพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้“Live Healthier”การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ส่อง...ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรคนเมือง” thaihealth

        เหตุที่ สสส. เลือก จ. สงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มียุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ส่งเสริมด้านอาหาร อีกทั้งผู้ประกอบการยังมีความเป็นเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพคือ มีผู้ประกอบการร้านอาหาร เกษตรกร และเครือข่ายฝ่ายภาครัฐ ที่คอยส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการให้เกิดความเชื่อมโยงกัน จึงถือเป็นพื้นที่เหมาะสมในการเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งนอกจาก จ.สงขลา แล้วยังมีเครือข่ายที่เข้มแข็งอีกหลายจังหวัด เช่น ปัตตานี สตูล (ภาคใต้)ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี (ภาคตะวันออก) สระบุรี อยุธยา (ภาคกลาง)และเชียงราย (ภาคเหนือ) ซึ่งเป้าหมายในปี2560-2561นี้ สสส. มีแผนขยายพื้นที่ต้นแบบให้กระจายอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

      การสร้างพื้นที่ต้นแบบแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ สสส. เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้กินอาหารที่ดีและปลอดภัย แต่จริงแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้งานประสบผลผลสัมฤทธิ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการร้านอาหารเกษตรกร ผู้บริโภค และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม