'ราชครามโมเดล' ต้นแบบพัฒนาเด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 6,389

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

\'ราชครามโมเดล\' ต้นแบบพัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ราชครามโมเดล" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ใช้ระบบดูแล เด็กปฐมวัยโดยการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเด็กอนุบาลให้เติบโตสมวัย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม ในโครงการกำกับและติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลบางไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล กว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นายอำเภอบางไทร กล่าวว่า การพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถรองรับการก้าวไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ต้องมีการวางรากฐานที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับปฐมวัย และการวางรากฐานที่เข้มแข็งให้เด็กได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและบูรณาการจากหลายภาคส่วน เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อม สามารถก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

\'ราชครามโมเดล\' ต้นแบบพัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาชาวอำเภอบางไทร มีการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จนเกิดเป็น "ราชครามโมเดล" ขึ้น ซึ่งเป็นระบบการดูแลเด็กปฐมวัยที่บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลตำบลราชคราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลอดจนความร่วมมือ จากครอบครัว ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งปรากฏว่าส่งผลชัดเจนเด็กปฐมวัย ของชาวราชครามมีพัฒนาการและเติบโตอย่างสมวัย ซึ่งตนอยากฝากท้องถิ่นที่มีศักยภาพนำโมเดลดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อให้เด็กเล็กในท้องถิ่นตนเองได้รับ การพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายไพฑูรย์ สุขสามดาว นายกเทศมนตรี ตำบลราชคราม กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านราชคราม เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนา เด็กปฐมวัย ในโครงการกำกับและติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็ก ปฐมวัย ของ สสส. และผ่านการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ การจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน และยังขยายเครือข่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีก 5 ศูนย์ โดยได้มีการพัฒนาองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องเรียกว่า "ราชครามโมเดล"

\'ราชครามโมเดล\' ต้นแบบพัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth

น.ส.พะเยาว์ ศรีประพันธ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม กล่าวว่า ที่ศูนย์มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1-3 จำนวน 173 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 10 คน มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้ "ราชครามโมเดล" มาบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเด็กและครู การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งใช้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนและสถานศึกษาในการขับเคลื่อน ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการให้บุตรหลานเข้ามาเรียนอนุบาลทำให้แต่ละปีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่จะ รับได้ โดยจะรับเด็กอนุบาล 1 เข้าเรียนใหม่ ปีละ 50 คน

"การพัฒนาพลเมืองให้ความสามารถต้องวางรากฐานที่เข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย'

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม