“บ้านทุ่งใหญ่” ต.เกาะขันธ์ ตำบลสุขภาวะ

| |
อ่าน : 3,179

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

“บ้านทุ่งใหญ่” ต.เกาะขันธ์ ตำบลสุขภาวะ thaihealth

แฟ้มภาพ

ปลุกกระแส “กำนันสไตล์” ใช้คณะกรรมการพัฒนาตำบลเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อน พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นพึ่งตนเอง ด้านศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ต. เกาะขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อน12 ตำบลพัฒนา ลงนามความร่วมมือพร้อมประกาศเจตนารมณ์สร้างปฏิบัติการชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ  เด็กเยาวชน ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาหารชุมขน 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ศวภ.ใต้ตอนบน) ตำบลเกาะขันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ต.เกาะขันธ์ และเครือข่ายตำบลพัฒนา 12 ตำบล

“บ้านทุ่งใหญ่” ต.เกาะขันธ์ ตำบลสุขภาวะ thaihealth

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่การจัดการตนเอง” ว่า สสส. โดย สำนัก 3 มีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการตนเองโดยสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยนและบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสุขภาวะชุมชน และสนับสุนให้เกิดปฏิบัติการของชุมชน ที่คิดนอกกรอบมากขึ้น มีวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เกิดผลประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการคิดแบบมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่เป็นเป้าหมาย โดย สสส.ร่วมพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สร้างคนให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา เป็นกำลังสำคัญของสังคม ประเทศชาติ  พร้อมกับน้อมนำแนวคิด‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ และแนวคิด‘ระเบิดจากภายใน’ มาเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลสุขภาวะควบคู่ไปกับแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือในการจัดการตนเอง

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะเป็นการสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ (ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาตำบลเป็นกลไกขับเคลื่อน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน มีการเตรียมพร้อมทีมและการบูรณาการงานของโครงการกับภารกิจของ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ คือ ท้องถิ่น ท้องที่ (กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) หน่วยงานรัฐ ภาคประชาชน รวมถึงการออกแบบการทำงานร่วมกันในเครือข่ายแต่ละตำบล ร่วมกับกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของแต่ละศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐานทุนและศักยภาพที่ตนเองมี จนนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการตนเองในพื้นที่

“บ้านทุ่งใหญ่” ต.เกาะขันธ์ ตำบลสุขภาวะ thaihealth

นางเพ็ญศรี ทองบุญชู กำนันตำบลเกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  กล่าวว่า “บ้านทุ่งใหญ่” เป็นชุมชนมุสลิมที่มีการจัดการตนเอง ผ่านการบริหารจัดการของธนาคารหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมโดยเริ่มต้นจากแนวคิดที่จะสร้างเสริมการออมของคนในชุมชนผ่านการบริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ทำให้เกิดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำกล้วยกรอบแก้ว กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ เกิดการสร้างระบบสวัสดิการใช้คนในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการมัสยิดเป็นคนขับเคลื่อนงาน เกิดระบบการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบท่อน้ำเพื่อการเกษตร น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งมีกฎกติกาในการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาวะ เกิดคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจอาชีพเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมู่บ้านหรือตำบลอื่นๆ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของตน

“บ้านทุ่งใหญ่” ต.เกาะขันธ์ ตำบลสุขภาวะ thaihealth

นางเพ็ญศรี กล่าวต่อว่า ในครั้งนี้ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลเกาะขันธ์ อ.ชะอวด และเครือข่ายตำบลพัฒนา 12 ตำบล ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการของพื้นที่ 3 ประเด็นหลัก คือ 1 การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อาทิ การดูแลผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เด็กและเยาวชน 2 ปัจจัยสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ อาหารชุมชน ส่งเสริมอาหารปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม กองทุน อาชีพเสริม ตลาดนัดชุมชน อาสาสมัคร 3 รูปธรรมการจัดการพื้นที่ อาทิ หมู่บ้านจัดการตนเองอย่างน้อย 1 หมู่บ้านโดยมีการสำรวจทุนศักยภาพของตนเอง พร้อมพัฒนาให้เกิดเป็นหมู่บ้านจัดการตนเองทุกตำบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม