ศาลปกครองเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข 4.0

| |
อ่าน : 2,768

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ศาลปกครองเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข 4.0 thaihealth

ศาลปกครองเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข 4.0 เพราะ 1 ใน 3 ของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เงินเดือนคือที่ทำงาน

จากผลสำรวจคุณภาพชีวิตคนทำงานภาครัฐ โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559 พบว่า 1 ใน 5 ของเจ้าหน้าที่รัฐมีภาวะความเครียดระดับมากถึงมากที่สุด และ 56% พร้อมที่จะย้ายงานหรือลังเลไปอยู่องค์กรอื่นหรือตำแหน่งที่ดีเท่ากันมาเสนอ ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

ศาลปกครองจึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าพัฒนาองค์กรศาลปกครองสู่องค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ให้กับบุคลากรศาลปกครองและศาลปกครองภูมิภาค 11 แห่ง

ปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลปกครองสูงสุด สะท้อนแนวคิดว่า องค์กรสุขภาวะ บุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาพัฒนาภายในองค์กรกันมากขึ้น นั่นคือความสุขของบุคลากร เพราะการสร้างความสุขทางกายและจิตใจแก่คนทำงานในองค์กร ก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจให้แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดความเครียด ลดความขัดแย้ง เพื่อให้มีสุขภาพจิต กาย ใจที่ดี ช่องว่างระหว่างวัย หรือ generation gap ถือเป็นโจทย์หนึ่งที่สำคัญ แล้วจะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มีความสุขในการทำงาน ยินดีที่จะผูกพันกับองค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. สะท้อนมุมมองในเรื่องนี้ว่า จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า คนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความสุขในองค์กร มีความผูกพันกับองค์กรน้อยลงและเริ่มรู้สึกขัดแย้ง เพราะวัฒนธรรมองค์กรตามไม่ทันเด็กรุ่นใหม่ คำถามคือ แล้วใครต้องปรับตัวเข้าหากัน ซึ่งความคิดของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในองค์กรในแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกัน เพราะความคิดต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะพบปัญหาเหล่านี้มากขึ้น

ศาลปกครองเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข 4.0 thaihealth

"ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับซีอีโอของบริษัทญี่ปุ่น เขาเล่าให้ฟังว่า ความแตกต่างของเจนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในองค์กรคือ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงความเห็น จึงมักจะมีพนักงานรุ่นใหม่มาดักรอเพื่อขอแสดงความเห็นหรือร้องเรียน เหตุการณ์เหล่านี้ซีอีโอในองค์กรเอกชนของไทยก็พบเจอเช่นเดียวกัน เพราะช่องว่างระหว่างเจนกับความคาดหวังที่ต่างกัน ซึ่งลักษณะของคนเจน M อายุระหว่าง 20-29 ปีคือ ต้องมีความพึงพอใจในงานนั้น สามารถทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียว ทำงานเน้นเป้าหมายมากกว่าสถานที่และเวลา เน้นทำงานเป็นทีมในวัยใกล้เคียงกัน ชอบองค์กรแนวราบไม่ซับซ้อน ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นองค์กรที่มีระบบ มีแบบแผน วัดผลที่ชัดเจน เน้นความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน ชอบที่จะได้ใกล้ชิดหัวหน้า และสนใจในเทคโนโลยี ดังนั้นถ้าจะทำให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่าทำจากภาพรวมทั้งองค์กร แต่ต้องลงลึกในแต่ละสำนักหรือแผนก เพราะแต่ละจุดแตกต่างกัน และมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน"

สำหรับแนวทางไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน จากแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมถ่ายทอดกระบวนการทำงานว่า สิ่งสำคัญคือ การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำนักสร้างสุขในองค์กร เพื่อสามารถวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตอบโจทย์ของคนในองค์กร และเป็นการสร้างความยั่งยืนในการทำงาน ซึ่งจากการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐอื่นๆ พบว่า โดยส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านสุขภาพและการเงิน ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้คือ เมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีความสุขในการทำงาน ผลงานจะสะท้อนไปสู่ประชาชนผู้รับบริการ

"หากเรามุ่งทั้งงาน ควบคู่กับการดูแลสุขภาพและสร้างความผูกพันกับองค์กรไปด้วยกัน โดยใส่แนวคิดองค์กรแห่งความสุขเข้าไป ก็จะช่วยทำให้คนทำงานอยู่กับองค์กรรัฐยาวนานขึ้น" ดร.ศิริเชษฐ์กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม