เสริมพัฒนาการ ไอคิว-อีคิวเด็ก

| |
อ่าน : 1,619

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เสริมพัฒนาการ ไอคิว-อีคิวเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสุขภาพจิตจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและไอคิวอีคิวให้เด็กวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้มีพัฒนาการสมวัย สมองดีเรียนรู้ตลอดชีวิตเท่าเทียมเด็กพื้นที่ปกติ

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ พัฒนาไอคิวอีคิวหรือความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ให้เด็กวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลซึ่งอยู่ในความดูแลของสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียน(รร.)ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)ซึ่งเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องโภชนาการ น้ำหนัก ส่วนสูง มีพัฒนาการสมวัยเท่าเทียมกับเด็กในพื้นที่ปกติ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือให้เด็กและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ขณะนี้ได้เริ่มนำร่องโครงการแล้วในสุขศาลาพระราชทานรร.ตชด. 4 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ รร.ตชด.คุณหญิงประไพ ศิวะโกเศศ และรร.ตชด.รางวัลอินทิราคานธี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และที่ รร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่สูง การเดินทางยากลำบาก ประชากรเป็นชนเผ่าลาหู่ ม้ง ปกากะญอ ฐานะยากจน  เด็กปฐมวัยจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการใช้เครื่องมือตรวจพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ จำนวน 92 คน พบพัฒนาการของเด็กด้านใดด้านหนึ่งจากหลัก ๆ ที่มี 5 ด้าน ไม่เป็นไปตามวัย มีแนวโน้มล่าช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันในพื้นที่ปกติ  ส่วนเด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยต่ำกว่า 98.23 จุด ซึ่งเป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ และยังพบว่าเด็กอ่านเขียนไม่ได้ร้อยละ 60 พ่อแม่ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงดู ส่วนใหญ่จะเลี้ยงดูตามวัฒนธรรมประจำเผ่า แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ฝึกทักษะให้ความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้องพบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ซึ่งกรมฯจะเร่งขยายผลสู่สุขศาลาพระราชทานที่มี 17 แห่งทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด และขยายผลครอบคลุมรร.ตชด.ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม