ยืดอายุเกษียณ หนุนประกันรายได้'ผู้สูงวัย'

| |
อ่าน : 3,124

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ยืดอายุเกษียณ หนุนประกันรายได้\'ผู้สูงวัย\' thaihealth

แฟ้มภาพ

          ครม.รับข้อเสนอสมัชชาผู้สูงอายุ 3 ข้อ เร่งคลอดกฎหมายขยายอายุทำงานของแรงงานในสถานประกอบการจาก 55 เป็น 60 ปี พร้อมเร่งสร้างหลักประกันรายได้ เพิ่มโอกาสรับแรงงานสูงอายุนอกระบบเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน

          แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ได้รับทราบข้อเสนอของมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้มีมติรับรองมติสมัชชาฯ ใน 3 ประเด็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วด้วยสัดส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไปอยู่ 14% ของประชากรทั้งหมด โดยที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในแต่ละประเด็นตามข้อเสนอของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          ประเด็นแรก ที่ ครม. ได้รับข้อเสนอและให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการคือ การขยายอายุการทำงานของแรงงานในสถานประกอบการจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี โดยประกอบด้วยมาตรการด้านกฎหมายที่ให้กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองแรงงาน ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข เพื่อขยายอายุการทำงานของแรงงานในสถานประกอบการ และเร่งรัดการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อขยายอายุการเกิดสิทธิประโยชน์จาก 55 เป็น 60 ปี และให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ดำเนินการกำหนดให้สถานประกอบการระบุกระบวนการ หรือเงื่อนไขในการขยายอายุการทำงานหรืออายุเกษียณให้ชัดเจนในสัญญาจ้างแรงงานหรือในข้อระเบียบของสถานประกอบการ

          พร้อมกับการสร้างความเข้าใจ ให้ดำเนินมาตรการสร้างแรงจูงใจโดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เร่งพิจารณามาตรการสร้างแรงจูงใจด้านงานภาและสิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้เอกชน ส่วนมาตรการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อกับการทำงานของผู้สูงอายุนั้น ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรอ. สภานายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบลักษณะการจ้างงานและการปรับเงื่อนไขการทำงานในสถาบันประกอบการให้เหมาะสมกับวัยวุฒิและประสบการณ์และหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้เอกชนปรับปรุงสถานประกอบการ ให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินมาตรการพัฒนาทักษะอาชีพของแรงงาน และหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเร่งประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการจ้างแรงงานสูงอายุ

          ประเด็นที่2 การสร้างหลักประกันรายได้ยามสูงวัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมฯ สสส. สช. สภาผู้สูงอายุและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้มีกลไกให้คำปรึกษาด้านการเงิน พิจารณาทบทวนสิทธิประโยชน์ปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินสมทบให้เป็นเลขอัตราเดียวหรือFlat Rateเพื่อกระตุ้นเกิดการออมในกลุ่มแรงงานนอกระบบมากขึ้น ภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดันการขยายระยะเวลาการทำงานของประชากรวัยแรงงานเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ยามสูงวัยมากขึ้น

          และประเด็นที่ 3 การขยายโอกาสในการทำงานของแรงงานสูงอายุนอกระบบเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน โดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีศูนย์ส่งเสริมต่างๆ ในชุมชน เช่น หน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงเกษตรฯ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการ กระทรวงมหาดไทย เร่งพัฒนาสถาบันเพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม