ยกระดับคุณภาพการดูแล มุ่งรพ.มีศักยภาพ

| |
อ่าน : 1,377

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ยกระดับคุณภาพการดูแล มุ่งรพ.มีศักยภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

          กรมการแพทย์ยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างเป็นระบบ  ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และครอบคลุมทุกภาคส่วน มุ่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและทีมหมอครอบครัวจนถึงการดูแลแบบประคับประคองระยะท้ายได้อย่างมีมาตรฐานเท่าเทียม

          วันนี้ (12 กรกฎาคม 2560) ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์  อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดประชุม  3rd  National Palliative and Hospice Care Conference  ว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  โดยมีอัตราการเสียชีวิต ด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต โรคเอดส์ เพิ่มสูงขึ้นๆ แม้วิทยาการทางแพทย์ของไทยจะก้าวหน้าไปมาก แต่โรคเรื้อรังเหล่านี้ ยากที่จะรักษาให้หายขาด   อีกทั้งยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เพิ่มสูงขึ้น  ผู้ป่วยจำนวนมากต้องทุกข์ทรมานกับการรักษาเพื่อยื้อชีวิตในระยะสุดท้าย หรือทรมานเพราะอาการเจ็บปวดเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้  ปัจจุบันผู้ป่วยระยะท้ายมีทางเลือกใหม่ด้วยการรักษาแบบประคับประคองที่ไม่มุ่งเน้นการยื้อชีวิต แต่จะช่วยจัดการกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและการเตรียมตัวเพื่อการจากไปอย่างมีความสุข ที่เรียกว่า “Palliative Care”  ซึ่งการทำงานในสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (hospice) นำหลักการ heart to heart  ใช้ใจดูแลใจของผู้ป่วย

          เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการแพทย์ในการพัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย  ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิต การให้การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเป็นเรื่องสำคัญ  กรมการแพทย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จึงจัดให้มีการประชุม 3rd  National Palliative and Hospice Care Conference ภายใต้หัวข้อ“Palliative Care for All : ก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทุกคน” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมสร้างสรรค์ และยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ และครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้โรงพยาบาลทั่วประเทศมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล และการดูแลต่อเนื่องด้วยทีมหมอครอบครัวจนถึงการดูแลแบบประคับประคองระยะท้ายได้อย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน  รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง สภาการพยาบาล  เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและผลักดันผลงานรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

          การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดูแลแบบประคับประคองจากประเทศมาเลเซียและญี่ปุ่น และวิทยากรภายในประเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชน การฝึกปฏิบัติ การนำเสนอวีดิทัศน์ และนิทรรศการทางวิชาการจากทั่วประเทศ   โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง จากทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม